Genel Kimya Laboratuvarı Deney Yeterlilik Sınav Soruları

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI   DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

 1. (20p) Deneye başlamadan önce hangi önlemler alınır ? Ve ne gibi hazırlıklar yapılır?

 2. (20p)Maddeyi tanımlayarak ortak ve ayırt edici özelliklerini yazınız? Ve herbirini kısaca açıklayınız?

 3. (20p)Kütle, ağırlık ve hacmi tanımlayıp birbiri arasındaki önemli farkları yazınız.

 4. (20p)Çözünürlüğü tarif ederek çözünürlüğe etki eden faktörleri yazınız.

 5. (20p) Bir tahta parçası ile bir miktar kumun yoğunluğu nasıl bulunur? Açıklayınız.

GENEL KİMYA LABORATUARI DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1.(10P) Kimyasal ve fiziksel olayı tarif ederek örnekler veriniz?

S.2. (20P)10 gr (Mg+Cu) alaşımı HCI ile etkileştiğinde 2,24 Lt  H2 açığa çıktığına göre alaşımda kaç gr Cu vardır? (Cu=64, Mg=24)

S.3.(35P)Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayarak denkleştiriniz?

 1. a)         Mg            +        O2 ———–

 2. b)         HCI           +       Ba(OH)2 ———

 3. c)         HNO3 +       Ca(OH)2 ———

 4. d)         MgCO3 +        H2SO4 ———

 5. e)         KCIO3 +         ISI       ———-

 6. f)          CO2         +         H2O   ———–

S.4.(35P)Aşağıda bileşikleri isimlendiriniz.

 1. A) HC2H3O2 ………….                                                                                                         E) HCIO…………………..

 2. B) HCIO………………..                                                                                                        F) NaNO3………………….

 3. C) H2CO……………….                                                                                                       G) Fe ( CIO4 )3…………..

 4. D) H2S  …………….

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

 1.(20p) Deneyin yapılışında dikkat edeceğimiz noktaları yazınız. Deneyin yapılışını kısaca anlatınız.

2.(30P)  0,5 gr gelen bir metal HCl ile reaksiyona sokulduğunda 20 Co  ve  689  mmHg basınçta su üzerinde 334 ml H2 gazı toplanmıştır. Bu metalin eşdeğer ağırlığını bulunuz.

3.(15P)  İdeal gaz denklemini kullanarak 1 mol gazın NŞA daki hacmini hesaplayınız.

S.(35P)  4. 0 Co ’de 1 atm basınç altında 8 gr XH4 gazı alabilen bir kap aynı sıcaklık ve basınçta 22 gr XO2 gazı alabildiğine göre ; X elementinin  atom ağırlığı nedir?

GENEL KİMYA LABORATUARI DENEY  YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1.(20P) Kroze,mezür,desikatör ve bek hangi amaç için kullanılır?

S.2. (20P)Kristallendirme işlemi nasıl yapılır?

S.3. (30P) Bir hidratta bulunan su yüzdesi nasıl tayin edilir? Açıklayınız.

S.4. (30P) Bir madde suyu bünyesinde kaç şekilde bulundurur? Her birine en az 2 örnek veriniz?

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI   DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1.  Difüzyon  nedir?  Graham difüzyon kanununun matematiksel tanımını yapınız.

S.2.  NH3 ve HCl’ in  konsantrasyonlarının farklı olması deneyin neticesini nasıl etkiler? Açıklayınız.

S.3. Yapacağınız deneyin düzeneğini çizerek  deneyde  oluşacak  reaksiyonun denklemini yazınız.

S.4.  N2  gazının 0,876 katı kadar bir hızla difüzlenen  bir   X  gazının molekül ağırlığı nedir?

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI   DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1.  Erime entalpisini tanımlayınız?

S.2.  Süblimleşme nedir? Ne amaçla niçin tercih edilir?

S.3.  Faz diyagramını çizerek kısaca açıklayınız.

S.4.  Bugün yapacağımız deneyde nelere dikkat etmeliyiz?

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI  DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1.(25p) Sudan yağı,  limon çiçeğinden limon esansını, havadan azotu ve  demiri kükürtten hangi yöntemlerle  nasıl ayırırsınız.

S.2.(25p)Dimetileter(C2H6O) ile etil alkolün kaynama noktalarını karşılaştırınız.

S.3.(25p)Destilasyon cihazı hangi amaçla kullanılır? Şeklini çizerek açıklayınız.

S.4.(25p)Erime ve kaynama noktası tayini ile maddeleri  hangi cihazlarla nasıl tanırsınız.

KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI   DENEY YETERLİLİK SINAVI SORULARI

S.1. 1)alkol,   2)asit,    3)amin,   4)fenol,

 1. a) Yukarıdaki sulu organik maddeler için tavsiye edeceğiniz kurutucuları yazınız.

 2. b) Yukarıdaki sulu organik maddelerin kurutulmasında hangi kurutucular tercih edilmez.

S.2.  Organik madde kurutucusu ne demektir ? Ne amaçla kullanılır ?

S.3.  Organik maddelerin kurutulması için uygulanan metotlar nelerdir?

S.4.  Organik ve inorganik maddenin tanımını yapınız. 

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI    SORULARI

S.1. a) Bir kaptan sıvı madde ve katı madde alma işlemi hangi malzeme ve cihazlarla yapılır.(5p)

 1. b) Bir reaksiyon sonucunda elde edilen maddelerin verimi teorik verimden düşüktür bunun sebebini izah ediniz.(10p)

S.2. Cam malzemelerinin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddeler nelerdir.Temizleme işleminde nelere dikkat etmeliyiz.(10p)

S.3. Bir gazın yoğunluğu 55 oC ve 0.455 atm de 0.362 g/lt’ dir. Bu gazın molekül ağırlığı ne kadardır. (15p)

S.4.  750 ml  0.150  M CaCl2 çözeltisi hazırlamak için  % 96 saflıkta(kütlece) katı CaCl2 ‘den kaç gr kullanılmalıdır? (15p)Ca=40, Cl=35.5

S.5. 0.502 g saf olamayan bir baryum peroksit örneği, asitle çözülerek örnekteki BaO2’e eşdeğer miktarda H2O2  oluşturuluyor. Böylece elde edilen çözelti standart     KMnO4 ile titre edildiğinde  hidrojen peroksit  O2 ’ e yükseltgenirken, MnO4 ’da Mn  +2 ya indirgenmektedir. Titrasyonda 0.130 N KMnO4  çözeltisinden 33.3 harcandığına göre örnekteki BaO2 yüzdesi nedir? (20p)

S.6. Hidrojen ve oksijen gazlarının aynı sıcaklıktaki difüzyon hızlarını karşılaştırınız.(10p)

S.7. Aşağıdaki terimleri tanımlayınız.  (15p)

 1. a) Difüzyon        b) Ekstraksiyon      c) Kristallendirme d) İndikatör     e) Dönüm noktası

 2. f) Titrasyon g) Kurutucu madde h) Çözünürlük

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 FİNAL SINAVI SORULARI                                                                                Bir kaptan sıvı madde ve katı madde alma işlemi hangi malzeme ve cihazlarla yapılır.

2.Bek  ile deney tüpleri, krozeler,  beherler ve erlenler ısıtılırken nelere dikkat etmeliyiz.

3.Cam malzemelerinin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddeler nelerdir.Temizleme işleminde nelere dikkat etmeliyiz.

4.Bir gazın yoğunluğu 55 oC ve 0.455 atm de 0.362 g/lt’ dir. Bu gazın molekül ağırlığı ne kadardır.

5.750 ml  0.150  M CaCl2 çözeltisi hazırlamak için  % 96 saflıkta(kütlece) katı CaCl2 ‘den kaç gr kullanılmalıdır? Ca=40, Cl=35.5

 1. 0.502 g saf olamayan bir baryum peroksit örneği, asitle çözülerek örnekteki BaO2’e eşdeğer miktarda H2O2 oluşturuluyor. Böylece elde edilen çözelti standart     KMnO4 ile titre edildiğinde  hidrojen peroksit  O2 ’ e yükseltgenirken, MnO4 ’da Mn  +2 ya indirgenmektedir. Titrasyonda 0.130 N KMnO4 çözeltisinden 33.3 harcandığına göre örnekteki BaO2 yüzdesi nedir?

 2. Hidrojen ve oksijen gazlarının aynı sıcaklıktaki difüzyon hızlarını karşılaştırınız.

 3. Aşağıdaki terimleri tanımlayınız.

 a)Erime entalpisi   b)Süblimleşme   d) Difüzyon  e)Çözünürlük   f)Erime noktası

g)Adsorbe edilmiş su  h)Kristal suyu  j) Kimyasal su  k)Santrifüjleme    l) kromatografi

m)Ekstraksiyon  p) Kristallendirme  r) Kurutucu madde

Titrasyon    İndikatör     Dönüm noktası

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI FİNAL SINAVI SORULARI

S.1. a)Bir kaptan sıvı  ve katı madde alınırken nelere dikkat etmeliyiz?(5p)

 1. b) Bekleri kullanıma hazır hale nasıl getiririz?(5p)

S.2. Desikatör ne amaçla kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?(10p)

S.3. Kuvvetli  asit ve bazları tanımlayarak bunların kullanılmasında dikkat edilecek noktaları yazınız.(10p)

S.4. Kokain % 67. 3 C,  %6. 98 H, % 4, 62 N ve  %21, 10   Oksijen içermektedir. Buna göre kokainin basit formülü nedir? (20p)C=12, H=1,N=14, O=16

S.5. 8.51 g   MnCl2.x H2O örneği ısıtılarak su uzaklaştırılıyor ve 5.41 g susuz MnCl2 elde ediliyor. MnCl2.x H2O  formülündeki x’ in değeri nedir. (15p)Mn=55, Cl=35.5, H=1, O=16

 S.6. Hidrazin (N2H4) asit çözeltisi içinde BrO3 iyonu ile etkileştiğinde N2 (g) ve  Br  meydana gelir. 0.132 g saf olmayan bir hidrazin örneğinin tam olarak tepkimeye girmesi için  0.103 N  KBrO3  çözeltisinden 38.3 ml gerekir  örnekteki hidrazin yüzdesi nedir? (20p) N=14,Br=80, K=40

S.7. . Aşağıdaki terimleri tanımlayınız.(15p)

 1. a) Erime entalpisi   b)Süblimleşme   c)Adsorbe edilmiş su  d)Kristal suyu  e)Santrifüjleme    f) kromatografi    g)Çözünürlük   h) Difüzyon

 GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ GENEL KİMYA LABORATUVARI 1 VİZE SINAVI SORULARI                                                                                      S.1.(10p) a) Aşağıdaki madde zehirlenme ve yanıklarında  hangi tedavi yöntemleri uygulanır.

                 NaOH, HCI, KOH, NH3, HNO3, Br2, CI2, CH3COOH, H2S, CO, HCN, KCN

 1. b) Laboratuarda deney öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken kuralları yazınız.

S.2.(15p) a) Tahta parçası , kum , alkol ve süngerin  yoğunluğu nasıl bulunur?Açıklayınız.

                b)Gaz kanunlarını yazınız ve Graham difüzyon kanununu tanımlayıp matematiksel ifadesini çıkartınız.

S.3.(25p) a)Mol bakımından  % 75 CO2 içeren , CO2  ve  C2H6 karışımının kütlesi  32.4 gr dır. Bu karışımın hacmi N.K.’ da kaç lt. dir.( C=12, H=1, O=16)

 1. b) 1,6 gr Na2CO3.X H2O ‘nun suda çözünmesi ile elde edilen 500 ml Çözeltide Na+ iyonları derişimi 0.04 M’ dır. Buna göre katının bileşimindeki X değeri kaçtır. ( Na=23, C=12, O=16, H=1)

S.4.(25p) a) 2.5 gr metalik çinko seyreltik H2SO4 ile tam olarak reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonunda  9 gr ZnSO4.7 H2O elde edildiğine göre  reaksiyonun verimini hesaplayınız.

 1. b) Bir madde bünyesinde suyu kaç şekilde bulundurur. Reaksiyonları ile birlikte yazınız.

S.5(25p) A) Sabit tartım nedir? Sabit tartıma getirme işlemini açıklayınız.

 1. B) Kaynama noktası nedir? K.N etki eden faktörler nelerdir.

 2. C) Aşağıdaki terimleri tanımlayınız.

a)Erime entalpisi   b)Süblimleşme   d) Difüzyon  e)Çözünürlük   f)Erime noktası

 GENEL KİMYA LABORATUVARI II FİNAL SINAVI SORULARI      

 1. A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Boşlukları dolduracak şekilde kısa ve öz yazınız. (60 puan)

1.Kimya laboratuarında görülen kazaların başlıca sebepleri nelerdir?

 1. Bir deney raporu hangi alt başlıkları içermelidir?

3) Bir çözeltinin hazırlanmasında hangi sıra takip edilir?

4) Laboratuarda yangın çıktığında neler yapılmalıdır?

5) Asit yanıklarında neler yapılır?

6) Alkaliler göze sıçrarsa ne yapılmalıdır?

7) Asit veya baz yutulduğunda  hasta nasıl kusturulur?

8) Bek yakılırken hangi sıra takip edilir?

9) Etüv nedir ne amaçla kullanılır?

10) Zehirli maddeler nasıl ve  nerede buharlaştırılır?

11) Kral suyu nasıl hazırlanır?

12) Ağırlıkça % 5 lik, 80 g  NaCl  çözeltisi nasıl hazırlarsınız?

13) Hacimce % 10 luk, 50 mL etil alkol çözeltisi nasıl hazırlarsınız?

14) 0,1 molar 100 mL CuSO4 çözeltisini, CuSO4. 5 H2O dan nasıl hazırlarsınız?

15) 0,1 M, 100 mL ve 0,1 N, 100 mL  H2SO4 çözeltilerini % 98, d=1,84 g/mL derişik H2SO4 den nasıl hazırlarsınız?

16) Çözücü Sistemine göre Asit-Baz tanımı nasıldır?

17) Titrasyon nedir? Ne amaçla kullanılır?

18)Derişimi bilinmeyen asit veya bazın derişimi nasıl bulunur?

19) Kalıtatif ne kantitatif analiz nedir? Açıklayınız.

20) Hidrofil ve Hidrofob  terimlerini açıklaynız.

 1. B) Aşağıdaki Problemleri boşlukları kullanarak çözünüz?( 40 Puan)( Na=23, Cl= 35,5, Cu=64, S=32, O=16, H=1, N=14, Al=27 )

1) X metalinin HCl ile reaksiyonundan 15,85 g XCl3 tuzu ve 0,15 mol H2 oluşuyor. X’in atom ağırlığı nedir?

 2) 5.4 g Al’ un HCl ile reaksiyonundan ele geçen H2  , Kaç mol NH3 ‘ ün ayrışmasından oluşan hidrojene eşittir?

 3) PH=2 olan 500 mL çözeltide kaç gram HNO3 çözünmüştür?

 4) 200 mL HCl çözeltisine 300 mL su ilave edilince PH=2  oluyor. Su ilave etmeden önce HCl çözeltisinin derişimi kaç molardır?

 5)  0,01 M’lık HA’nın  0,04 M’lık   NaA çözeltisindeki PH’ ı kaçtır? ( HA için Ka = 4.10-5 )

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu