Enzimler ( Celal Bayar Üniversitesi )

Jon Berzelius
Patateste katalitik görev yapan maddeler olduğunu,
Louis Pasteur
Katalitik aktivitenin hücre içinde olduğunu, canlı hücreden ayrılamayacağını,
Hans ve Eduard Büchner (1897)
Canlı hücreden ayırdığı maya ekstraktı ile glukozu parçaladı.
Duclaux (19. yy sonu)
Enzim substratının sonuna“az”eki getirilmesini önermiştir. (Örn: proteaz, üreaz, lipaz, amilaz, vb.)
James Sumner (1926)
İlk kez bir enzimin (üreaz) kristalizasyonunu gerçekleştirdi ve bunun bir protein olduğunu gösterdi.
Thomas Ceck ve Sidney Altman (1980)
Belli tip RNA moleküllerinin enzim özelliği gösterdiğini tespit ettiler (ribozimler: RNA enzimleri)

International Union of Biochemistry (IUB) adlandırma sisteminin özellikleri (1965)
1.Reaksiyonlar ve onları katalizleyen enzimler 6 sınıfa ayrılırlar. Her birinin4-13alt sınıfı vardır.
2.Enzimin adı 2 kısımdan oluşmaktadır. (substrat veya substratların adı)+ (katalize edilenreaksiyon tipi)-az Örn: L-malat= NADP+ oksiredüktaz
3. Söz konusu reaksiyonu aydınlatmak için ilave bilgi gerekirse parantez içinde verilebilir. Örn: L-malat + NADP+ Piruvat + CO2 + NADPH + H+
L-malat : NADP+ oksiredüktaz (dekarboksile eden)

ENZİMLERİN SINIFLANDIRILMASI
ENZİMLERİN SAFLAŞTIRILMASI
ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
ENZİM AKTİVİTESİ
AKTİVASYON ENERJİSİ (Ea)
Enzim-Substrat kompleksi
ENZİMLERİN AKTİF BÖLGELERİ
Kimotripsin Enziminin Bir Peptid Bağını
Hidrolize Etmesi
Aktif Bölgenin Katalitik Etkinliği
ENZİM KİNETİĞİ
ENZİM AKTİVİTESİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
KOFAKTÖRLER
Koenzimler
ENZİM İNHİBİTÖRLERİ
Geri Dönüşümsüzİnhibitörler
Yarışmalı İnhibitörler
Yarışmasız İnhibitörler
ENZİM KONTROLÜ
FEED-BACK İNHİBİSYONU
ENZİMLERİN EŞLEŞMİŞ REAKSİYONLARI
ENZİM AKTİVİTESİNİN REJENERASYONU
ENDÜSTRİYEL ENZİM ÜRETİMİ
BAZI ENZİMLERİN ELDE EDİLDİKLERİ KAYNAKLAR
MİKROORGANİZMALARDAN ENZİM ÜRETİMİNDE
KULLANILAN YÖNTEMLER
DALDIRMA VE YÜZEY YÖNTEMLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
MİKROORGANİZMALARDAN ENZİMLERİN İZOLE
EDİLMESİ
SAFLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DEPOLAMA
ENDÜSTRİYEL ENZİMLER
İMMOBİLİZE ENZİMLER
İMMOBİLİZASYON YÖNTEMLERİ

Kaynak
Websitesi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu