Ekolojik Yumurta ve Tavuk Etinin Tüketim Eğilimleri ve Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesi ( Göksel ARMAĞAN )

Özet

Kanatlı hayvan ürünleri son dönemde farklılaşan ürünler içinde dikkati çekmektedir. Bunun nedeni, endüstriyel (entansif) üretime uygunluğu, fiyatının diğerlerine göre ucuzluğu ve sık tüketilen ürünler olmasıdır. Tüketiciler, insan sağlığına zarar vermeyen ve çevre ile dost üretim modeline uygun ürünleri tercih etmektedirler. Ekolojik ya da organik ürünler olarak adlandırılan bu ürünlere olan tüketici eğilimlerinin ortaya konması, hayvansal üretimin geleceği açısından önem taşımaktadır

Aydın ili yerleşim alanında hane halkları birim kabul edilerek yapılan bu araştırmada, veriler anket yolu ile toplanmıştır. Hazırlanan “tüketici anket soru formu”, Aydın ilinde 17 mahalle içinde farklı gelir gruplarını temsil eden 12 mahallede 384 haneye yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, tüketicilerin yaklaşık dörtte biri ekolojik tarımdan haberdar olduğunu belirtmiştir. Yine tüketicilerin yaklaşık %70’i hem yumurta hem de tavuk eti için ekolojik üretim yöntemlerini tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Tüketicilerin %76’ya yakın kısmı ekolojik tavuk ürünlerini “sağlıklı olması ve güvenilirliği” nedeniyle istediklerini söylemişlerdir. Ayrıca tüketiciler ekolojik ürünlere ekstra para ödeme söz konusu olduğunda, yarıya yakını ekolojik ürünlere yaklaşık olarak, %30 daha fazla fiyat ödemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Kanatlı eti ve yumurtası tüketimi, ekolojik

Consumption Patterns of Ecological Egg and Chicken Meat and Determining the Consumer Preferences

Abstract

Poultry products have received significant attention in diversified products recently. The easier adaptability to industrial (intensive) production, comparatively cheaper prices, and frequent consumption are main reasons for such an attention. Consumers tend to prefer products that are harmless to the human health and are environmentally friendly. Examining the consumer preferences towards these products, which are called ecological or organic, is important for the future of poultry production. In this study, carried out in Aydin province considering households as a unit, the data were collected by surveys. The consumer survey was implemented in 384 households that represent various income levels in 12 streets out of 17, by face to face survey in the province of Aydin. According to the results, approximately one out of four consumers indicated that they are aware of ecological agriculture.

Additionally, 70% of consumers indicated that they prefer ecological production methods for both egg and chicken meat. 76% of consumers indicated that they prefer ecological products because they are healthy and safe. Also, in terms of an extra payment, almost fifty percent indicated that they are willing to pay 30% more for ecological products.

Key words: Poultry meat and egg consumption, ecological

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu