Dondurulmuş Gıda Sanayii

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2637 – ÷İK: 645 GIDA SANAYİİ ÷ZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU DONDURULMUŞ GIDA SANAYİİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 200 1

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ÷İK Raporu Dondurulmuş Gıda Sanayii Alt Komisyon Raporu ISBN 975 ñ 19 ñ 2886-9 (basılı n¸sha) Bu «alışma Devlet Planlama Teşkilatının gˆr¸şlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayın ve referans olarak kullanılabilir. Bu e-kitap, http://ekutup.dpt.gov.tr/ adresindedir. Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası ¸retilmiştir. http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik645.pdf

÷ N S ÷ Z Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Gˆrevleri Hakk ında 540 Sayılı Kanun H¸km¸nde Kararname, ìİktisadi ve sosyal sektˆrlerde uzmanlık alanları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve ˆnerilerde bulunmak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatıína, Kalkınma Planı Áal ışmalarında yardımcı olmak, Plan hazırlıklarına daha geniş kesimlerin katk ısını sağlamak ve ¸lkemizin b¸t¸n imkan ve kaynaklarını değerlendirmekî ¸zere s¸rekli ve geÁici ÷zel İhtisas Komisyonlarının kurulacağı h¸km¸n¸ getirmektedir. Başbakanlığın 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan ÷zel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık Áalışmalarına ışık tutacak ve toplumun Áeşitli kesimlerinin gˆr¸şlerini Planía yansıtacaktır. ÷zel İhtisas Komisyonları Áal ışmalarını, 1999/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/ 1722 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ı ile y¸r¸rl¸ğe konulmuş olan t¸z¸k ve M¸steşarlığımızca belirlenen Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ÷zel İhtisas Komisyonu Raporu genel ÁerÁeveleri dikkate alınarak tamamlamışlardır. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar iÁinde b¸y¸menin sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın y¸kseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin y¸kseltilmesi, sosyal g¸venliğin yaygınlaştırılması, sonuÁ olarak refah d¸zeyinin y¸kseltilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmekte, ¸lkemizin hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yılda Avrupa Topluluğu ve d¸nya ile b¸t¸nleşme amaÁlanmaktadır. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Áal ışmalarına toplumun t¸m kesimlerinin katkısı, her sektˆrde toplam 98 ÷zel İhtisas Komisyonu kurularak sağlanmaya Áalışılmıştır. Planların demokratik katılımcı niteliğini g¸Álendiren ÷zel İhtisas Komisyonları Áal ışmalarının d¸nya ile b¸t¸nleşen bir T¸rkiye hedefini gerÁekleştireceğine olan inancımızla, konularında ¸lkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve ‹yelerine, Áalışmalara yaptıkları katk ıları nedeniyle teşekk¸r eder, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planıínın ¸lkemize hayırlı olmas ını dilerim.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Gıda Sanayii ÷İK Raporu Dondurulmuş Gıda Sanayii Alt Komisyon Raporu http://ekutup.dpt.gov.tr/gida/oik645.pdf

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu