Conjugated Linoleic Acid (CLA)

Conjugated Linoleic Acid (CLA) GENEL BAKIŞ • Konjuge linolleik asit bir omega-6 esansiyel yağ asidi olan linoleik asit (LA)’ in 28 geometrik ve pozisyonel izomerlerini kappsar. • Son zamanlarda CLA’in insan sağlığına faydalı etkilerine dair yapılan çalışmalar büyük ilgi uyandırmışttır. Özellikle vücut yağ miktarını azaltması, immüniteyi artırması ve antikanseroj en etkileri yönündeki bulgular oldukça önemlidir.

Conjugated Linoleic Acid (CLA) • CLA nın bağğışşıklık fonksiyyonu ve vücut kompozisyonu üzerine de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. • CLA ile beslenen hayvanlarda sağlık açısından birçok yararı görülmesine rağmen, insanlarda CLA nın sağlığa etkileri halen tartışmalıdır.

Conjugated Linoleic Acid (CLA) • CCLALA insandainsanda öönemlinemli miktardamiktarda sentezlenmedisentezlenmediğğii için esas kaynağı gevişgetiren hayvanların eti ile süt ve süt ürünleridir. • Hayyvanların doğğal otlaklar yerine yapay yemlerle beslenmesindeki artış CLA ‘in süt ve et türü hayvansal gıdalarda bulunabilirliğini azaltmış, ddışarıddan bbesllenme ddesteğğii ollarakk allımını gerektirmiştir.

Conjugated Linoleic Acid (CLA) • insanda yyağğve akciğğer dokularında en fazla olmak üzere birikimleri dokuya spesifiktir. • iinsan yağğddokkusundda bibirikiken CCLALA’’iin miktarı doğrudan süt yağının tüketimi ile ilişkilidir. • CLA tüketiminin kadınlar için 151 mg/g.ün ve erkekler için 212 mg/gün olduolduğğunuunu veve bununbunun %60%60’ıınnıınn ssüütt ürünlerinden kaynaklanırken %37’sinin ise et kaynaklı olduğu belirtilmiştr.

BAZI GIDALARIN CLA İÇERİKLERİ Gıda CLA miktarı (mg/g yağ) TazeTaze ssıığğıırr etieti 44,33 Kuzu eti 5,6 Dana eti 2,7 TavukTavuk 0,90,9 Taze hindi eti 2,5 Homojenize süt 5,5 Tereyyağğı 4,,7 Yoğurt 4,8 Dondurma 3,6 Beyaz peynir 4,5 Safran çiçeği yağı 0,7 Ayçiçeği yağı 0,4 Kanola yağı 0,5 Mısırözü yağı 0,2

CLA İÇERİĞİ • Gıdaların CLA iççeriğğini etkileyyen ççeşşitli faktörler; – Sıcaklık – Protein kalitesi – Starter kültür seççimi – Yaşlanma dönemi •• GGııdalardalarıın CLA içerin CLA içeriğğini etkileyen hayvansal faktörler;ini etkileyen hayvansal faktörler; – Diyet(beslenme tipi,çim kalitesi) – Yaş ve cins, – Mevsimsel faktörlerMevsimsel faktörler

CLA İÇERİĞİ • Süt ve et ürünlerindeki CLA içeriği gıdayı işleme şekillerinden de etkilenebilir. • Bazı çal ışmalar ızgara işlemin gıdanın yapısındaki CLA içeriğini arttırdığını ggöstermektedir.

CLA’in SAĞLIĞA YARARLI ETKİLERİ • 19871987’dede tesadtesadüüfenfen antikanserojenantikanserojen etkisininetkisinin keşfedilmesinden sonra CLA önem kazanmışve o tarihten günümüze kadar sağlığa faydalı pek çok etkisi bulunmuştur. • Bu faydalı etkilerinin başlıcaları şunlardır:

CLA’in SAĞLIĞA YARARLI ETKİLERİ • Vücut yağ miktar ını azalt ır, • Şeker hhasttallığğındda arttmış iinsüülilin didirenciinii azaltır, • AAntiktikanserojjenikik etkitki gööstteriir, • Ümmüniteyi güçlendirir, • KKan lilipidlidleriinii ddüüşüürüücüü etkitkisii varddır, • Antiaterosklerotik (damar sertliğine neden ollan pllakkalların küküçülülmesi)i) etkitki gööstteriir, • Metabolik hızı artırıcı etkisi vardır, • KKemikik olluşumu ve kkas kitlkitlesiinii arttırıcı etkisi vardır.

PİYASADA CLA

PİYASADA CLA • Kilo verme amaçlı diyetlerde ve vücut yağ oranının azaltılması amac ıyyla kullanılmaktadır. • CLACLA takviyesitakviyesi vücutvücut yayağğ miktarmiktarıınnıı azaltazaltııpp kaskas kütlesini artırarak fiziksel performansı yükseltir ve vücut yağlarının yakılarak kilo verilmesine yardımcı olur.

YAN ETKİLERİ • BugüneBugüne kadarkadar CLACLA`nnıınn oluoluşşmumuşş yanyan etkisietkisi görülmemiştir, insan gereksiminin 50 katı üzerindeüzerinde yapyapıılanlan parelelparelel hayvanhayvan testerindetesterinde hiçbir toksik etki saptanmamıştır.

KAYNAKLAR • http://wwwhttp://www.pbrcpbrc.edu/Divisionedu/Division_ofof_EducatioEducatio n/ppt/Conjugated_Linoleic_Acid.ppt •• http://wwwhttp://www.cladicladi.org/CLAorg/CLA.pptppt

HAZIRLAYANLAR ÖZGE DURKAN UUĞĞURUR EMREEMRE HALHALİİLOLOĞĞLULU SONER HÜSEYİN FİLİZ

Kaynak: http://gida.mersin.edu.tr/gm324/KLA.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu