Gıda Haberleri

Potansiyometri

POTANSİYOMETRİ

Elektrokimyasal hücreler; redoks reaksiyonlarının oluştuğu hücrelerdir. Bu hücrelerde potansiyel oluşması için redoks reaksiyonlarına yani elektron aktarımına gereksinim vardır. Potansiyel ölçümlerinin temel alındığı bir yöntemdir. Bir karşılaştırma(referans) elektrodu ve uygun bir çalışma(indikatör) elektrodu ile oluşturulan elektrokimyasal hücrede ölçülen potansiyel değerleri kullanılarak hücrenin çözeltisindeki iyonların nicel analizine potansiyometri denir. Potansiyometri, uygun bir renkli indikatörün mümkün olmadığı hallerde(Örneğin, koyu renkli veya çok seyreltik çözeltilere) de uygulanabilen elektrokimyasal bir analiz yöntemidir. Bu yöntem aynı zamanda iki veya daha farklı bileşenlerin analizinde de kullanılabilir.

Elektrot potansiyelleri mutlak olarak ölçülemez ancak referans elektrodun potansiyeli ile karşılaştırılarak bulunabilir. Potansiyometrik ölçümlerde mutlaka bir referans ve bir indikatör elektrot bir araya getirilerek bir hücre oluşturulur ve aradaki potansiyel fark ölçülür.

Elektrokimyasal Hücreler;

1. Galvanik Hücreler: İçerisinde kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik akımı meydana gelen hücreler

2. Elektrolitik Hücreler (Elektroliz Hücreleri): Dışarıdan elektrik akımı uygulanması sonucunda içerisinde kimyasal reaksiyonların meydana geldiği hücrelerdir.

Her hücre, indirgenmenin ve yükseltgenmenin olduğu iki yarı hücreden meydana gelir. Yarı hücrelerin her birine elektrot adı verilir. İndirgenmenin olduğu elektrot katot, yükseltgenmenin olduğu elektrot ise anot olarak adlandırılır. Bir anot ve bir katot reaksiyonu hiçbir zaman tek başına yürümez; bir indirgenme varsa karşılığında bir yükseltgenme veya bir yükseltgenme varsa karşılığında bir indirgenme vardır. Ancak bu şekilde bir elektron akımı doğabilir. Bir hücreden akım geçebilmesi için elektrotların dışarıdan bir metalik iletken ile birbirine bağlanmaları ve iki hücrenin içerisindeki çözeltilerin de temasta olmaları gerekir ki bunu tuz köprüsü ile sağlanır.


Kaynak: http://akimya.pharmacy.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/43/2016/10/potansiyometri.pdf

Foodelphi.com’a Reklam Verebilmek

Sitemize reklam verme talebinde bulunan kişi veya firma sayısı arttığından bu duruma bir açıklama getirmemiz gerekiyordu. Foodelphi.com sitesinde sadece Google Adsense reklamları yayımlanmaktadır. Bu reklamların kazancı sunulan hizmetin devamı ve kalite geliştirmelerine harcanmaktadır. Bunun dışında ücret karşılığında herhangi bir reklam çalışması yapılmadı ve yapılması da planlanmamaktadır.

Kimler Reklam Verebilir ?

– Gıda üretimi yapan firmalar

– Gıda dağıtımı yapan firmalar

– Gıda üretiminde veya analizlerinde kullanılan alet ve ekipmanlarının üreticisi veya dağıtıcısı olan firmalar

– Sadece mühendislik üzerine değer üreten yazarlar ( Kitap tanıtım reklamı )

– Özel üniversiteler ( Gıda Mühendisliği bölümü mevcut ise )

Yukarıdaki durumların haricinde reklam kabul edilmez.

Reklamınız Nerede ve Ne Kadar Süreyle Yayımlanır?

Resimde gösterildiği yerde her sayfamızda görünecek şekilde ( max: 970×90 ölçülerinde ) 1 ay süreyle yayımda kalır.

Reklam Ücreti Nedir?

– Gıda Üretimi veya Dağıtımı Yapan Firmalar İçin

Üye öğretim görevlilerimiz tarafından belirlenecek olan maddi zorluk çeken 3 gıda mühendisliği öğrencisine bir kereye mahsus olmak üzere 500’er TL ( Toplam 3×500=1500 ) burs ödemesi yapıldığında reklam ücretiniz ödenmiş olacaktır. ( Her öğrenci bu burstan sadece 1 kere yararlanabilecektir )

veya

Üniversite kurulunca staj yapmaya uygun kabul edilen bir işletmeniz varsa belirlenen 3 öğrenciye staj imkanı sunduğunuzda stajlarını tamamladıkları gün reklam ücretiniz ödenmiş olacaktır.

– Gıda Üretiminde veya Analizlerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanlarının Üreticisi veya Dağıtıcısı Olan Firmalar İçin

Ürettiğiniz, satış veya dağıtımını yaptığınız alet ve ekipmanlardan belirlediğimiz üniversiteye ( 1500 Tl değerin altında kalmamak şartıyla ) hibe ettiğinizde takdirde reklam ücretiniz ödenmiş sayılacaktır.

– Kitap Tanıtımları İçin

Yayımlanan eserinizin basılı kopyasından 10 adeti belirleyeceğimiz üniversitenin bölüm sekreterliğine veya öğretim görevlisi hocamıza öğrencilere dağıtılmak üzere gönderildiğiniz takdirde ödemeniz yapılmış sayılacaktır. Eseriniz mühendislik dallarından herhangi birine dair olmak zorundadır. Bunun dışındaki eserler kabul edilmeyecektir.

– Özel Üniversiteler İçin

1 Gıda mühendisliği öğrencisinin 1 yıllık eğitim ücretini karşıladığınızda ödemeniz yapılmış sayılacaktır. Fakat bu öğrenci kendi öğrenciniz değil başka bir özel üniversitenin gıda mühendisliği öğrencisi olmak zorundadır.

veya

Kendi öğrenciniz olup mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden bitirme tez konularını gönderdiğinizde seçilecek olan mühendis arkadaşımızın son yıl ödemesini geri iade ettiğinizde ödemeniz yapılmış sayılacaktır. Arkadaşımızın diplomasını aldığı tarihte reklamınız yayımlanmaya başlayacaktır.

Yukarıdaki uygunlukları taşıyan, şartları kabul eden ve gereklilikleri yerine getiren kurum ve kişilerin reklamlarını yayımlamaktan onur duyarız.

Lütfen bunun dışındaki durumlar için iletişime geçmeyin.

Yağlarda Serbest Asitlik Tayini

YAĞLARDA SERBEST ASİTLİK TAYİNİ

Serbest yağ asitleri (free fatty acids), yağın yapısında trigliserit yapıya bağlı olmayan, serbest halde bulunan yağ asitlerini ifade eder.Bu tür yağ asitleri, ham yağda fazla miktarda bulunan yağ asitleridir. Yağın rafine edilmesiyle miktarları belirli bir düzeye indirgenir. Yağlardaki asit sayısı; 1 g yağın nötrleştirilmesi için gerekli potasyum hidroksit veya sodyum hidroksitin mg olarak ağırlığı şeklinde ifade edilir. Serbest yağ asitliği, yağ için önemli bir kalite indeksidir ve sürekli olarak yağda raf ömrü takip parametresi olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden kalite kontrolde en önemli analizlerinin başında gelmektedir. Çünkü serbest yağ asitliğinin artması ya da o yağda yüksek bulunması, oksidasyona olan stabilitenin düşmesi anlamını taşımaktadır. Bu da yağın acılaşmaya başlayacağının önemli göstergelerinden biridir. Serbest yağ asitliği, trigliserit yapıdan yağın çeşitli faktörlerle hidrolize olmasının bir neticesidir. Serbest yağ asitliği tayini, rafine yağlarda önemli bir analiz olduğu kadar, ham yağ içinde önem arz etmektedir. Çünkü, ham yağın nötralizasyon işleminde (asit giderme) ne kadar kostik ile muamele edilmesi gerektiği, ham yağın serbest asit miktarı üzerinden gidilerek hesaplanabilmektedir. Nötralizasyon esnasında, asitliği bilinmeyen bir yağa bu işlem uygulanırsa, ne kadar kostik kullanılması gerektiği hesaplanmadığı için, yetersiz miktardaki kostik kullanımı sonucu, yağda arzu edilen nötralizasyon seviyesine ulaşılamayabilir. O yüzden öncelikle ham yağda yapılan bir analizdir. Bununla birlikte, nötralizasyon takip parametresi olarak da kullanımı söz konusudur. Yağın arzu edilen asitlik seviyesine inip inmediği, proses aralarında alınacak yağ örneğinin asitlik kontrolü ile yapılabilmektedir. Böylece nötralizasyon işlemine tam zamanında müdahale edilerek proses sonlandırılabilmektedir. Analiz oldukça basit olup, nicel gözleme dayanmaktadır.


Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/4J662H7asit-ve-peroksit-sayisi.pdf

Yağlarda Peroksit Sayısı (PS) Tayini

YAĞLARDA PEROKSİT SAYISI (PS) TAYİNİ

Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının bir ölçüsü olup, 1 kg yağda bulunan peroksit oksijeninin miliekivalen gram olarak miktarıdır. Yağların; depolanmaları sırasında oksijenin, metal iyonlarının, sıcaklığın, ışığın vs. katalitik etkisiyle bozulmaları söz konusudur. Ayrıca, oksijen, doymamış yağ asitlerini parçalayarak daha küçük moleküllü yağ asitlerinin meydana gelmesine de neden olur. Peroksit sayısı deodorizasyon işleminin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını gösterir. Ayrıca depolanan yağlarda bu test yapılarak oksidasyon derecesi hakkında fikir sahibi olunur. Peroksit sayısı oksidasyon derecesini gösteren bir parametredir. Yağların bozulma (acılaşma) durumlarının tespiti için peroksit sayısı tayini veya kreiss testi uygulanır. Peroksit sayısı tayinin esası, potasyum iyodürün yağdaki peroksit oksijeni ile okside olarak iyodun serbest hale geçmesi ve bu serbest haldeki  iyodun da tiyosülfat ile titre edilerek miktarının bulunmasıdır.


Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/S91CBL7yaglarda-peroksit-sayisi-tayini.pdf

Determination of Moisture

Chapter 5. Determination of moisture

Section 1. General

Moisture determiantion is one of important and most widely used measurements in the processing and testing of foods.

Dry matter

Stability and quality of foods

Chemical reactions

1. Water forms

Free water

Absorbed water

Bound water

2. Methods of moisture determination

Direct determinantion: remove the moisture in sample by the methods of drying, distillation and extration.

Indirect detremiantion: using sample’s density, refraction, conductivity or capacitance to measure the moisture content.

Direct determination: good accuracy and repetition, but spending long time.

Indirect determination: fast and automatic, but slightly week on accuracy .

Section 2. Determination of moisture

1. Drying methods

The procedures for determination the moisture content specified in food standards generally involve thermal drying methods.

The material is heated under carefully specified conditions and the loss of weight is taken as a measure of the moiture content of the sample.

Drying methods are:

Simple

Relatively rapid

Simultaneous analyses of large numbers of samples

Preconditions of drying methods

Water is the only volatile material.

Water can be removed drastically.

During heating, weight loss caused by chemical reactions in other components can be ignored.

1.1 Directly drying method

Principle: In certain tempatature (95-105℃) and pressure, samples are heated in oven and then water in samples is vaporized. The loss of weight is moisture content of samples.

Applying range: There is no other volatile materials besides water. furthermore, the sample is stable when heating.


Maya ve Küf Sayımı

MAYA VE KÜF SAYIMI

GENEL ÖZELLİKLER

Gıda mikrobiyolojisinde maya ve küf genel olarak beraberce ele alınır. Bunun başlıca iki nedeni mayaların ve küflerin fungi (=mycota) aleminin üyeleri olmaları ve selektif besiyerlerinde mayaların ve küflerin beraberce ancak koloni morfolojileri ile birbirlerinden rahatlıkla ayrılabilecek şekilde gelişmeleridir. Küfler miselyum oluşturan çok hücreli funguslar olarak tanımlanırken, mayalar tek hücreli ve genellikle miselyum oluşturmayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Küfler, eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki tip spor içermektedirler. Küflerin tanımlanması ve ayrımında genellikle eşeysiz sporlar ve bunlarla ilgili yapılardan faydalanılmaktadır. Genellikle küflerin
çoğalmasında rol oynayan eşeyli sporlardan ise küflerin sınıflandırılmasında faydalanılmaktadır. Genellikle yuvarlak, silindirik, oval ya da limon şeklinde hücre morfolojisine sahip olan mayalar tek hücrelidir. Kendilerine özgü bir hücre morfolojisi olan mayaların saf kültürlerinde dahi, üreme koşullarına ve kültür yaşına bağlı olarak farklı şekil ve boyutlara sahip hücrelere rastlanabilmektedir. Bazı maya türleri ekmek, bira, şarap gibi gıdaların üretiminde büyük ekonomik öneme sahiptir. Bir takım küflerden de peynir yapımı ya da yüksek protein içeriğine sahip biyomas üretiminde faydalanılmaktadır. Ancak oldukça fazla sayıda maya ve küf türünün fermantasyon ve gıda sanayisinde istenmeyen kontaminatlar olduğu bilinmektedir. Bu tür maya ve küfler saprofit özellikte olup, gıdanın bozulmasına, üretimin istenmeyen şekilde sonuçlanmasına yol açmaktadır. Maya ve küfler, oldukça geniş pH aralığında (pH değeri 2 – 9), depolama sıcaklığında (10 – 35 0C) ve su aktivitesinde (0.85 ve üzeri) üreyebilmektedir. Aynı zamanda yüksek tuz ve şeker konsantrasyonuna sahip ortamlarda kolaylıkla gelişebilmektedirler. Ayrıca pektin ve diğer kompleks karbonhidratları, organik asitleri, proteinleri ve lipitleri de kullanılabilmektedirler. Bozulmaya yol açan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşumu, gaz oluşturma özellikleri sayesinde, bazı gıdalarda istenmeyen gözenekli yapı oluşumu gibi bir takım bozukluklara neden olmaktadırlar. Bazı küf türleri ise bulaştıkları gıda maddesinde gelişerek salgıladıkları toksik metabolitler, mikotoksinler nedeniyle, gıda maddesinin tüketilmesi durumunda ölümle sonuçlanabilen zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Maya ve küf sayısı açıkta pazarlanan, üretim teknolojisi gereği paketleme işleminden önce açık havaya maruz kalan, ürün pastörize olsa dahi ambalaj meteryalinden bulaşma olabilen, yıkama ve soğutma / dondurma dışında teknolojik işlem görmeyen gıdalar için önemli bir kalite göstergesidir. Baharat gibi toprakla teması fazla olan ve yıkama bile yapılmadan sadece öğütülüp ambalajlanan ürünlerde küf sayısı oldukça yüksek iken şekerli ürünlerde ise daha çok maya hakim olmaktadır. Toplam maya ve küf sayımı için genel olarak 25 – 28 0C ve 5 gün süren aerobik inkübasyon yapılır. Genel olarak maya ve küfler aynı besiyerinde sayılır. Eğer maya ve küflerin ayrı sayılması isteniyorsa aynı besiyerinde koloni morfolojilerine göre çok kolay bir ayrım yapılabilmektedir. Maya ve küf sayımı için kullanılan besiyerlerinde bakterilerin gelişmesi ortamın asitlendirilmesi veya antibiyotik kullanımı ile önlenebilmektedir. Asit olarak filtre ile sterilize edilmiş %10’luk laktik asit kullanılır. Asit, sterilize ve 45 0C’a kadar soğutulmuş sıvı halde tutulan besiyerine ilave edilir. Antibiyotik olarak da klortetrasiklin kullanımı önerilmektedir.


Kaynak: https://gida.erciyes.edu.tr/upload/IVKSWT4maya-ve-kUf-sayimi.pdf

Teşekkürler Gidakolik.com

Süprizler hayatı güzelleştirir…

Sitemizin index sonuçlarını tararken tarafımıza addedilen bir yazıyla karşılaştık.

http://gidakolik.com/gida-sektorune-dair-aradiginiz-hersey-foodelphi-com/

Site editörü arkadaşımız demiş ki;

“Gıda Sektörüne Dair Aradığınız Herşey: Foodelphi.com

Gıda mühendisleri için daha başarılı bir çalışma hayatı sağlamak ve onlara iş hayatında karşılarına çıkabilecek tüm konularda bilgi sahibi yapma amacı güden Foodelphi, karşılaştıkları her soruna en bilimsel çözümleri bulabilmelerini sağlamaya yarayan mükemmel bir sitedir. Sitede ihtiyaç duyacağınız birçok derse uzmanları tarafından ücretsiz açıklanmaktadır. Üye olunduğu takdirde soru sorabilir, sorulanlara yorum yapabilme hakkını elde edersiniz. Gıda sektöründe yer alan herkesin kendi için bir şeyler bulabilmesine imkan tanıyan gıda haberleri yayınlarını bir arada bulabileceği bu site, en doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşılabilmesine yardımcı olmaktadır. Gıda Mühendisliği ve Gıda Teknikerliği okuyan ve mezun olmuşlar için bu alanda ilk 5 siteden biri diyebileceğimiz bir site.”

Sitemizin amacını anlatan bu güzel yazıyı kaleme aldığı için kendisine teşekkür eder, takım arkadaşlarını da çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

www.foodelphi.com

Atık Bitkisel Yağların Çevresel Etkileri ( Prof. Dr. Bülent KESKİNLER )

Atık Bitkisel Yağların Çevresel Etkileri ( Prof. Dr. Bülent KESKİNLER )

Atık Yağ

Kullanılmış kızartma yağları

Kızartma sırasında yağda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişimler

Kızartmadan sonra bitkisel yağda gözlenen bazı yaygın fiziksel değişimler

Zeytin yağının farklı kızartma sürelerinde fiziksel ve kimyasal değişmeler


Kaynak: https://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/1127_1505_dosya.pdf