Broiler Piliçlerde Üretim Yılı, Yaşı ve Kümes Kapasitesinin Verim Özellikleri Üzerine Etkileri

Özet: Bu araştırma, ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde üretim yılı, kümes kapasitesi ve kesim yaşının verim   özellikleri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, büyük bir ticari entegrasyon tarafın-  dan 1997 – 2000 tarihleri arasında üretilen toplam 11695 sürü üzerinde yürütülmüştür. Tüm sürüler için   hesaplanan ortalama canlı ağırlık (CA g), yemden yararlanma oranı (YYO kg/kg) ve broiler verimlilik indeksi   (BVİ) değerleri sırasıyla 1784,39±1,49; 1,886±0,0014 ve 201,66±0,32 olarak hesaplanmıştır. Ortalama BVİ   değerleri üretim yıllarına göre, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yılları için sırasıyla 197,96±1,31; 200,98±1,30;   198,27±1,52 ve 213,17±1,92 (p<0,001), kapasite grupları açısından, 5000’den az, 5000-9999, 10000-14999   ve 15000 ve üzerinde kapasiteye sahip sürüler için sırasıyla 201,08±0,78; 201,22±0,90; 202,75±1,69 ve   205,34±2,70 (p>0,05), kesim yaşı bakımından ise 40 ve altı, 41-42, 43-44 ve 45 gün ve üzerinde kesim   yaşına sahip sürüler için sırasıyla 206,58±3,02; 207,02±0,99; 203,75±0,76 ve 193,04±1,43 (p<0,001) ola-  rak hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, tüm verim özellikleri bakımından yaş grupları arasındaki farklılıklar istatistik açıdan önemli bulunmuştur. Buna göre; en uygun kesim yaşı 41-42 gün olarak belirlenmiştir.   Araştırmada ayrıca, kümes kapasitesi arttıkça verim özelliklerinde de bir artışın şekillendiği gözlenmiştir.   Sonuç olarak, üretimde elde edilen verimliliğin yıldan yıla arttığı ve bu artışın bakım-besleme koşullarındaki   gelişmelerden çok, hayvan ıslahında her yıl elde edilen gelişmelere bağlı olarak sürülerin genetik yapılarında   meydana gelen iyileşmelerden kaynaklandığı kanısına varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Broiler, broiler verimlilik indeksi, kesim yaşı, kapasite, üretim yılı.       Influence of Production Year, Age and, Flock Size on the Performance of Commercial Broilers

Summary: Influence of production year, slaughter age, and flock size on the performance of commer-  cial broilers were investigated. Data were collected from 11695 commercial broiler flocks belonging to a   big integrated commercial broiler production company. The mean live-weight (LW g), feed conversion ratio   (FCR kg/kg), and European Efficiency Factor (EEF) figures for all flocks were 1784,39±1,49; 1,886±0,0014,   and 201,66±0,32 respectively. The mean EEF values for the years of 1997, 1998, 1999 and 2000 were   calculated as 197,96±1,31; 200,98±1,30; 198,27±1,52 and 213,17±1,92 respectively (p<0,001). The same   figures in different flock size groups as; < 5000, 5000-9999, 10000-14999, and ≥15000 were 201,08±0,78;   201,22±0,90; 202,75±1,69, and 205,34±2,70 respectively (p>0,05). For the different age groups as; ≤40,   41-42, 43-44, ≥45 days of age the mean EEF figures were 206,58±3,02; 207,02±0,99; 203,75±0,76; and   193,04±1,43 respectively (p<0,001). Age group differences in respect of all traits were statistically different   (p<0,001). 41-42 days of age was the most convenient for slaughtering. It was also observed that the per-  formance traits tended to increase as flock size increased. As a conclusion, production efficiency per bird   increased year by year, and this increase was largely attributable to the ongoing genetic development of   broilers than the developments in feeding and management conditions.

Key words: Broiler, European efficiency factor, slaughtering age, flock size, production year.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu