150 Baş Kapasiteli Besi Sığırcılığı Fizibilite Raporu

150 BAŞ KAPASİTELİ BESİ SIĞIRCILIĞI FİZİBİLİTE

RAPORU

BÖLÜM I

PROJENİN ÖZETİ

1.1. Projenin Adı                              : Besi Sığırcılığı İşletmesi

1.2. Yatırımcı Kuruluş / Kişi           :

1.3. Kuruluş Yeri                               :

1.4. Yatırım Türü                              : Besi Sığırcılığı Tesisi

1.5. Projenin Kapasitesi                  : Besi Sığırcılığı : 150 Baş

1.6. Yatırımın Temrin Planı

1.6.1. Başlama Tarihi  :

1.6.2. Bitiş Tarihi           :

1.7. Elektrik Gücü (Kw)                 :

1.8. İstihdama Katkısı                     : 2 Kişi

1.9. Yatırım Tutarı

1.9.1. Sabit Yatırım Tutarı         : 847.878 TL

1.9.2. İşletme Sermayesi         :-

1.9.3. Toplam Yatırım : 847.878 TL

1.10. Projenin Finansmanı

1.10.1. Öz Kaynak (%50)             : 423.939  TL

1.10.2. IPARD (%50)                     : 423.939  TL

1.10.3. Toplam Finansman        : 847.878  TL

1.11. Projenin Gelir ve Giderleri

BÖLÜM
II

GENEL
BİLGİLER

2.1. PROJENİN GEREKÇESİ

Ekonomik ve toplumsal birçok objektif gerekçe, tarımı Türkiye için vazgeçilmez kılmaktadır. Çünkü satılabilir sanayi ürünleri üretmek durumunda olan Türkiye, bu oluşumu büyük ölçüde tarımdan sağlayacağı girdilerle, hammaddelerle sağlamak zorundadır. Genel olarak imalat sanayimiz büyük ölçüde tarıma bağlıdır. Bunun yanında özellikle hayvansal besinler yönünden son yıllarda yetersizlik içinde bulunan Türkiye toplumunun sağlıklı geleceği için, hayvancılık sektörü üretimine muhtaç durumdadır. Bugün et ve süt dahil olmak üzere hayvansal besin tüketimi bakımından çağdaş ölçütlerin çok gerisinde bulunan toplumumuz, Avrupa ülkeleri tüketiminin 1/3’ü kadardır.

        Türkiye arazi büyüklüğü bakımından Rusya’dan sonra Avrupa’da en büyük toprak büyüklüğüne sahiptir. Bu verimli ve geniş topraklarda çok çeşitli tarımsal üretim yapılabilecek durumdadır. Ayrıca ülkenin coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir hayvan varlığının oluşmasına neden olmaktadır.

        Dünyada mevcut ülkelerden, gıda maddeleri konusunda kendine yeterli olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye’dir. Son yıllarda bazı gıda maddelerinin ithal edildiği görülmekte ise de, ithal edilen ürünler genelde lüks tüketim maddeleridir. İthal edilen hayvansal gıda maddeleri hatalı politikalara dayanmakta ve hazırlanan bu projenin ne denli önemli ve gerçekçi olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye hayvan varlığı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde birinci ve Dünya ülkeleri arasında ise yedinci sırada yer almaktadır. Ancak verim yönünden ise oldukça geri sıralarda yer almaktadır.

        Dünya ülkelerini gittikçe ciddileşen bir ölçüde tehdit etmeye başlayan gıda krizine rağmen, Türkiye sahip olduğu büyük potansiyelini henüz tam anlamıyla kullanamamaktadır.

2.2. PROJENİN PLAN PROGRAMLARLA İLİŞKİSİ

        Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Hayvancılık özel ihtisas komisyonu raporunda yer verilen Tarım Stratejisi belgesinde hayvancılık alanında sektörün vizyonunun; Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir Hayvancılık Sektörü”  ifadesiyle ortaya konması büyük bir önem arz etmektedir. Yine aynı belgenin stratejik amaçlar başlığı adı altında aşağıda belirtilen tespitler yer almaktadır.

        Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması,

· Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesi,

· Tarımsal pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin pazara erişim düzeylerinin artırılması, tarım – sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, işleme sanayinin rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temin edilmesi ile tüketici tercihlerinin karşılanması amacına yönelik tedbirlerin alınması,

· Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman sağlayan yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin kırsal yaşam şartlarını iyileştirecek biçimde uygulanması,

· Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi ile tarımsal nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi, söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi, temel stratejik amaçlardır.

Özet olarak; planlı dönemlerde de gelinen noktada temel besinlerin en önemlileri olan hayvansal ürünler (özellikle et ve süt) üretimimiz yetersizdir. Bu ürünlerde dışa bağımlılık giderek artmaktadır. 2010 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın et ve süt ithalatına izin vermesi bunun en çarpıcı örneğidir.

2.3.YATIRIMCI
HAKKINDA GENEL BİLGİ

2.4. PROJEYİ HAZIRLAYAN

BülentBOYALIOĞLU

ZiraatMühendisi

Tel:

e-mail:

BÖLÜM III

PİYASA ETÜDÜ

3.1. ÜRÜNLER

Hazırlanan bu proje ile üretilecek ürünler; kasaplık besi hayvanı, dolayısıyla ettir. Bu ürünlerden önemli olmaları nedeni ile et ve süt üretimi kısaca incelenmiştir.

3.1.1. ET ÜRETİMİ

3.1.1.1. ETİN BESİN DEĞERİ

İnsan beslenmesinde etin önemli bir değeri vardır. Ortalama olarak bir kişinin günlük protein ihtiyacı 70gr/gün’dür. Bu ihtiyacın en az %40 – 50’lik kısmının hayvansal proteinlerle karşılanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Sağlık Komitesi’nin yaptığı hesaplamalara göre yetişkin bireylerin günlük protein ihtiyaçları, bireylerin ağırlıklarının her kilosu için bir gramdır. Verilen bu miktar kişinin alması gereken protein minimum protein miktarı olarak kabul edilmiş olup, bu oranın en az 1/3’ünün et, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal protein bakımından zengin olan gıdalardan alınması öngörülmektedir.

Etin yapısı proteinden başka diğer bazı önemli elemanları da kapsamaktadır. Et cinslerinin kimyasal birleşimleri aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

Tablo 1. Etin Birleşimi (100 gr İçin)

Et
cinsi

Protein

(gr)

Yağ

(gr)

Su

(gr)

Kül

(gr)

Vit.
A

(İ.Ü)

Vit.B1

(Mgr)

Vit.B2

(Mgr)

Niasin

(Mgr)

Vit.C

(Mgr)

SIĞIR

Çok zayıf

15,6

10,00

69

1

20

0,08

0,17

4,7

0

Zayıf

18,8

14,00

66

1

30

0,08

0,17

4,5

0

Orta

17,5

22,00

60

0,9

40

0,08

0,16

4,2

0

DANA

Zayıf

19,7

8,0

71

1

0,14

0,26

6,6

0

Orta

19,1

12,00

68

1

0,14

0,25

6,4

0

KOYUN

Zayıf

17,1

14,8

66,3

0,9

0,15

0,21

4,9

0

Orta

16,7

27,7

55,8

0,8

0,14

0,20

4,5

0

                Gelişmiş olan ülkelerde etin beslenmedeki önemi iyi bilinmektedir. Sürdürülen çalışmaların sonucunda nişastalı gıdaların yerine et ve ürünlerinin tüketimi arttırılmaya çalışılmaktadır. Maalesef ülkemizde etin beslenmedeki önemi yeterince anlaşılamamıştır. Şöyle ki 2012 yılında AB25’ te kişi başı et tüketimi için öngörülen değer 89,1 kg ile neredeyse Türkiye için öngörülen değerin 3 katı kadardır.

3.1.1.2. DÜNYA ET ÜRETİMİ

3.1.1.2.1. DÜNYA SIĞIR ETİ ÜRETİMİ

ET

YILLAR –
ÜRETİM

1970,ton

1980

1990

2000

2008

2009, ton

Sığır

38.349.459

119

139

148

 

 

Manda

1.322.001

122

171

226

472.451

412.621

Tavuk

13.142.345

174

270

449

Keçi

1.288.854

131

206

290

Koyun

5.527.960

102

127

137

Hindi

1.224.183

168

303

418

Domuz

35.798.759

147

195

252

Kanatlı

15.100.747

172

272

458

1.323.624

1.560.552

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Dünya Et Üretimi Ve Üretimin Değişimi (1970 yılı üretimi: 100)

3.1.1.3. TÜRKİYE ET ÜRETİMİ VE TİCARETİ

ET

YILLAR –
ÜRETİM

1970,ton

1980

1990

2000

2008

2009, ton

Sığır

38.349.459

119

139

148

 

 

Manda

1.322.001

122

171

226

472.451

412.621

Tavuk

13.142.345

174

270

449

Keçi

1.288.854

131

206

290

Koyun

5.527.960

102

127

137

Hindi

1.224.183

168

303

418

Domuz

35.798.759

147

195

252

Kanatlı

15.100.747

172

272

458

1.323.624

1.560.552

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.3.1. TÜRKİYE CANLI HAYVAN STOKU

YILLAR

KOYUN

KIL
KEÇİSİ

ANKARA
KEÇİSİ

SIĞIR

MANDA

1989

108,1

92,8

81,8

98,1

78,9

1994

88,3

78,8

40,4

95,9

56,1

1999

74,9

65,5

24,8

89,1

30,3

2004

62,2

57,3

11,8

81,4

19

2008

23.974

5.598

5.114

10.859

804

2009

21.749

5.128

4.784

10.723

789

 Tablo: Türkiye Canlı Hayvan Varlığı

Kaynak: DİE Kayıtlarından hesaplanmıştır

3.1.1.3.2 Türkiye Sığır Eti Üretimi

ET

YILLAR –
ÜRETİM

1970,ton

1980

1990

2000

2008

2009, ton

Sığır

38.349.459

119

139

148

 

 

Manda

1.322.001

122

171

226

472.451

412.621

Tavuk

13.142.345

174

270

449

Keçi

1.288.854

131

206

290

Koyun

5.527.960

102

127

137

Hindi

1.224.183

168

303

418

Domuz

35.798.759

147

195

252

Kanatlı

15.100.747

172

272

458

1.323.624

1.560.552

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 4: Türkiye Et Üretimi

3.1.1.3.3 Türkiye’nin Et İhracatı

Ürünler

 

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Sığır eti

Miktar

468

35

58734

53

31

91

38

Değer

1184

170

294

222

119

591

186

-Domuz eti

Miktar

4

1

3

1

Değer

27

3

29

14

Koyun ve
keçi eti

Miktar

7131

2673

1017

304

13

3

14

Değer

17131

9975

4069

1856

42

10

22

Sığır,koyun,keçi
sakatatı

Miktar

8843

218

184

278

321

259

21

Değer

3532

879

599

836

1383

1468

83

Kümes
hayvanları eti ve sakatatı

Miktar

575

4913

10527

24417

20249

25169

29160

Değer

877

5113

6016

14242

11951

16545

19655

Genel
toplam

Miktar

17021

7840

70462

25055

20614

25523

29233

Değer

22751

16140

10978

17185

13495

18648

19947

Tablo 4: Türkiye Et İhracatı

Kaynak: DTM

3.1.2. Süt Üretimi

Hayvansal kaynaklı gıdaların en önemlilerinden olan süt ve süt ürünleri içerdikleri yararlı besin öğeleri nedeni ile toplumun beslenmesinde büyük rol oynarlar. Bu nedenle büyük bir hızla her geçen gün daha da artan ülke nüfusunun ve özellikle genç kuşağın sağlıklı beslenmesi için ülke süt üretimine gereken önemin verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde son yıllarda kırmızı et ihtiyacı (açığı) oldukça belirgin hale gelmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda gelişme gösteren ve devlet politikası olarak da desteklenen besi sığırcılığı işletmeciği önemli ölçüde yaygınlaşmaktadır.

 Tablo 5: Türkiye Süt Üretimi (litre) ve Karkas Ağırlıkları

 

1990

1995

2000

2004

2004₁

2008

2009

Karkas
Ağırlığı

Sığır

118,6

160,6

168,7

175,8

190

191

193

Manda

138,1

159,1

172,1

178,9

190

191

194

Koyun

15,7

15,8

15,8

15,8

20

20

21

Keçi

15,7

15,4

15,6

15

19

19

20

Piliç

1,2

1,35

1,55

1,71

1,72

1,74

Süt
Verimliği

Sığır

1351

1576

1654

1709

11.304.723

11.582.708

Manda

928,9

936

967,4

960

962

960

Koyun

48,3

48,5

48,6

60

716.108

733.717

Keçi

56,1

56,5

58,1

82,4

187.289

191.895

Tablo 6: Türkiye
Hayvan Başına Verimler (Kilogram)

BÖLÜM IV

4. Kuruluş Yeri

4.1. Bölge Hakkında Genel Bilgiler

4.1.1. Coğrafi Durum

4.1.2. Yeryüzü Şekilleri

4.1.3. İklim Durumu

4.1.4. Doğal Bitki Örtüsü

4.2 Arazi Hakkında Genel Bilgiler

                Proje konusu yatırım Şanlıurfa ili/ ……………… ilçesinde yapılacaktır. Arazi büyüklüğü başlangıç itibari ile …………………… da olarak belirlenmiştir.

BÖLÜM V

KAPASİTE

5.1. Kapasite Seçimini Etkileyen Faktörler

Hayvancılık günümüzde AB25 ülkeleri başta olmak üzere hayvancılıkta söz sahibi olan diğer ülkelerde de ekonomik, rantabl, teknolojik ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmaktadır. Bu tür işletmelerden elde edilen ünlerin ( et, süt) kalite normlarının AB standartlarında olması ve katma değer girdisi bakımından de yüksek gelir getirmesi kapasite seçiminde önemli rol oynamaktadır.

5.1.1. Hammadde Temin Olanakları

Bölge topraklarının sulu tarıma yüksek derecede uygunluk göstermesinden dolayı hayvancılık işletmelerinde hayvan beslenmesinde kullanılan yem bitkilerinin
(silajlık mısır, yonca vb.) bölge topraklarında tarımı gerçekleştirecektir.

5.1.2. Talep Durumu

Bölgede özellikle et ve süt sığırcılığının hala geleneksel yöntemler ve küçük işletmeler bazında yapılıyor olmasından dolayı bölgede süt ve et işleyen entegre tesisler hammadde gereksinimlerini çevre illerden karşılamaktadırlar. Bu proje kapsamında üretilecek olan etin pazarlanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Benzer durum et sığırcılığı için de geçerlidir.

5.1.2.1. Et ve Süt

YILLAR

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

AB25

Sığır Eti

18,1

18,0

17,9

17,9

17,9

17,8

17,7

17,6

17,5

17,5

Domuz Eti

44,1

43,5

43,3

43,4

43,5

43,6

43,7

43,9

44,1

44,4

Kanatlı
Eti

23

23,0

23,3

23,4

23,5

23,7

24,0

24,2

24,3

24,5

Koyun Ve
Keçi Eti

2,9

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

TOPLAM

88,1

87,4

87,3

87,6

87,7

88,0

88,1

88,4

88,8

89,1

AB15

Sığır Eti

20,1

20,1

20,0

20,1

20,0

19,9

19,7

19,6

19,5

19,5

Domuz Eti

43,7

43,2

43,5

43,7

43,5

43,6

43,6

43,8

44,1

44,3

Kanatlı
Eti

23,1

22,7

22,9

23,1

23,2

23,4

23,6

23,7

23,9

24,0

Koyun Ve
Keçi Eti

3,3

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

TOPLAM

90,3

89,4

89,7

90,2

90,0

90,1

90,2

90,4

90,7

90,9

ABSK10

Sığır Eti

7,7

7,1

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Domuz Eti

46,3

45,0

42,5

42,0

43,5

43,8

43,9

44,1

44,3

45,0

Kanatlı
Eti

22,6

24,4

25,0

25,0

25,5

25,8

26,3

26,6

26,9

27,2

Koyun Ve
Keçi Eti

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

TOPLAM

77,0

76,8

74,6

74,1

76,0

76,7

77,3

77,7

78,3

79,3

ABSK10: Avrupa Birliğine son katılan on ülke

Kaynak: http://europa.eu.int/comm/agiculture/publi/caprep/prospects2005/tabmeat.xls

Tablo 8: Avrupa Birliğinde kişi başı et tüketimi projeksiyonu

 

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ET

Sığır

8,06

8,22

8,39

8,55

8,72

8,90

9,07

9,26

9,44

9,63

Manda

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Koyun

3,04

3,12

3,19

3,27

3,35

3,43

3,51

3,59

3,68

3,77

Keçi

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

0,61

0,61

0,62

0,63

0,64

Top.Kır.Et

11,72

11,97

12,21

12,47

12,73

12,99

13,26

13,54

13,82

14,10

Tavuk

13,20

13,73

14,28

14,85

15,44

16,05

16,69

17,36

18,05

18,77

Hindi

0,70

0,73

0,76

0,79

0,82

0,85

0,89

0,92

0,96

1,00

Top.Kant.Et

14,04

14,46

15,04

15,64

16,26

16,91

17,58

18,28

19,01

19,77

Top. Et

25,77

26,42

27,25

28,10

28,98

29,90

30,84

31,82

32,83

33,88

Süt

Sığır

134,60

138,36

142,22

146,19

150,27

154,47

158,78

163,21

167,77

172,45

Koyun

10,81

11,07

11,33

11,60

11,88

12,17

12,46

12,76

13,06

13,37

Keçi

3,64

3,73

3,82

3,91

4,00

4,10

4,19

4,30

4,40

4,5

Manda

0,67

0,68

0,70

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

0,77

0,78

Toplam

149,7

153,8

158,1

162,4

166,9

171,50

176,2

181,0

186,0

191,1

Tablo 9: Türkiye’de 2004 – 2013 Yılları Arası Kişi Başına Hayvansal
Ürünler Talebi (kg)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ET

Sığır

574,0

592,8

612,2

632,1

652,5

672,7

694,2

715,5

738,3

760,7

Manda

4,1

4,2

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

Koyun

216,7

224,7

233,0

241,5

250,3

259,0

268,4

277,7

287,6

297,5

Keçi

39,8

41,0

42,1

43,3

44,6

45,8

47,0

48,3

49,6

50,9

Top.Kır.Et

834,6

862,7

891,6

921,3

951,9

982,1

1014,4

146,3

1080,5

1114,3

Tavuk

940,0

989,8

1042,2

1097,1

1154,7

1213,6

1277,0

1341,9

1411,7

1483,0

Hindi

50,0

52,7

55,4

58,4

61,4

64,6

67,9

71,4

75,1

78,9

Top.Kant.Et

1000,0

1042,5

1097,6

1155,4

1216,1

1278,2

1345,0

1413,3

1486,7

1561,9

Gen.Top.

1834,6

1905,2

1989,2

2076,8

2168,1

2260,3

2359,4

2459,6

2567,2

2676,1

Süt

Sığır

9585

9976

10382

10803

11248

11678

12147

12616

13120

13624

Koyun

769,7

798,0

827,3

857,6

888,8

919,8

953,0

986,0

1021,4

156,5

Keçi

259,2

268,7

278,6

288,8

299,3

309,7

320,9

332,0

343,9

355,8

Manda

48,0

49,4

50,8

52,2

53,7

55,2

56,7

58,2

59,8

61,4

Toplam

10660,4

11091,7

11538,7

12001,9

12482,0

12926,3

13477,2

13992,6

14544,7

15097,6

Tablo 10: Türkiye’de 2004 – 2013 yılları arası yurt içi toplam hayvansal ürünler talebi (1000 ton)

5.1.3. Arazi Büyüklüğü

Planlanan tesis ………………………..da arazi üzerine kurulacak olup, ilerleyen yıllarda tevsi imkanları da düşünülmüştür.

5.1.4. Üretim Teknolojisi

Seçilen kapasiteye uygun olarak inşaat, tesisat ve makine ekipman seçimi mümkün olduğundan üretim teknolojisi kapasiteyi sınırlamamaktadır.

5.1.5. Finansman İmkânları

Proje kapsamında yatırımcı, toplam yatırım miktarının %40 – 50 sini karşılayabilecek düzeydedir. Yatırımcı, kendisinin karşılaması gereken öz kaynağı gerek kendi
maddi imkanları ile, gerekse T.C Ziraat Bankası’nın “0” faizli kredisinden karşılayacaktır. Proje toplam tutarının minimum %50’si ise IPART projesi kapsamında karşılanmaktadır.

5.2. Kapasitenin Tespiti

Proje kapasitesinin tespiti;  gerek bölge ihtiyacı gerekse projenin öngördüğü maksimum kapasite göz önünde bulundurularak, proje 150 baş besi sığırcılığı şeklinde başlayacaktır.

BÖLÜM VI

PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

6.1. İş Organizasyonu

Başlangıçta yeni doğmuş erkek buzağı halinde temini planlanan besi hayvanları 150 baş olarak ithal edilecek veya yerli organizasyonlardan ( üretici birlikleri, üretme çiftlikleri vb.) tedarik edilecektir.

6.2. Irk Seçimi

Angus

Etçi bir ırktır. İskoçya’dan köken almıştır. 1873 yılında tescil edilmiştir. Şuan ABD’de etçi ırkların % 60’ını Angus ırkı oluşturmaktadır. Halen sayısal olarak birinci sırada tescilli et ırkı Angus ırkıdır. Angus ırkı karkas kalitesi ve mermerleşme yönünden tercih edilen bir ırktır. Ticari melezlemeler içinde ideal bir ırktır. Ticari melezlemelerde anne olarak Angus ırkının seçilmesi kolay doğum açısından önem taşır. Angus ırkı yardımsız doğumda kendisini ispatlamış bir ırktır. Yüksek randıman verir. Genetik olarak boynuzsuzdur. Kötü coğrafya koşullarına dayanıklı, kolay uyum sağlayan, erken gelişen bir ırktır. Bakımı kolaydır. Sert iklimlerden olumsuz bir şekilde etkilenmez. Angus ırkı gelişmesi ve diğer özellikleri kadar lezzetli etiyle de ünlüdür. Angus ırkında buzağı doğum ağırlığı ortalama 39 kg’dir. Erkek danaların 205 günlük canlı ağırlıkları 315 kg, bir yanşa geldiklerinde ise canlı ağırlıkları 545 kg’a ulaşmaktadır. Angus ırkı tipik siyah bir ırktır. Tamamen siyah olması bu ırkın en önemli özelliğidir. Ancak bazı soylarda bulunan resesive (çekinik) kırmızı geni kullanılarak sonraki yıllarda Kırmızı Angus (Red Angus) ırkı elde edilmiştir. Kırmızı Angus’un doğum ağırlığı, 206 ve 365 günlük canlı ağırlıkları siyah Angus’a yakındır.

Planlanan bu projede besi sığırlarının seçiminde yukarıda bahsedilen açıklamalar ışığında bölge için uygun ırk olarak tespit edilmiş ve ırk seçimi olarak Angus ırkı  tercih edilmiştir. 

6.3. Hayvan Beslemede Kullanılan Rasyonlar

SIĞIR BESİ YEMİ

HAMMADDE

MİKTARI
(TON)

Arpa

534,88

ATK

34,06

CaCO3

9,44

Mineral+Vitamin Karışımı

1

Kepek

185,98

Melas

90

Mermer Tozu

89,64

Mısır

50

Tuz

5

TOPLAM

1000

 6.4. Besi Sığırcılığında Dikkat Edilecek Püf Noktalar

• Yeni bir Besi yemine yeni başlanırken, birkaç gün için, önceki yemden yeni başlanacak olan yeme karıştırarak hayvanları yeni yeme alıştırılır. Birkaç gün, günlük arttırarak yavaş yavaş geçilir. Bu durum bütün yemler için geçerlidir. Aksi halde hayvanlar yeni yemi birkaç gün iştahsız yiyebilir.

• Ahırların temiz, havalandırmasının tam, kuru ve aydınlık olmasına dikkat edilmelidir.

• Yemi kullandıktan sonra kalan yemin korunmasına dikkat edilmelidir. (Kapalı, kuru ve serin yerde saklanmalıdır.)

• Yemleri ızgaralı zemin üzerinde üst üste 5 çuvalı geçmeyecek şekilde istif edilmesine dikkat edilmedir.

• Besiye alınacak hayvanların dış bakıları arızasız olmalı iskelet yapısı hayvan zayıf da olsa görkemli olmalı hayvanların sırt, bel ve sağrıları geniş olmalıdır.

•İmkanlar dahilinde besi hayvanları dışarıdan getirilmişse veteriner hekim kontrolünden geçirilmeli her hangi bir sağlık problemi olmamasına dikkat edilmelidir.  Sağlık problemi olan hayvanlar üretim maliyetlerini artıracaktır. Hastalıklara karşı gerekli aşılar yaptırılmalı hastalığa yakalanma riski azaltılmalıdır.

• Hayvan barınakları yeterince havalandırmayı sağlayacak pencere ve bacalara sahip olmalıdır. İklim özelliklerine göre kışları çok sert geçmeyen bölgelerde yarı açık barınaklar tercih edilmelidir. Yarı açık barınakların kuzey kesimleri kapalı olmalıdır.

• Hava sirkülasyonu direkt olarak hayvanlara temas etmeden ortamdaki biriken gazlar ve karbondioksit yerine oksijen transferi sağlanmalıdır.

•Kapalı ahırlarda biriken amonyak gazı hayvanların yemden yararlanmalarını azaltır, solunum problemlerine neden olur ve istenilen verim alınamaz. Havalandırma sayesinde aynı zamanda ortamdaki fazla rutubet alınmış olacaktır.

• Kapalı ahırların ısı takibi de çok önemlidir. +21 C nin üzerindeki ısı ortamındaki hayvanlar da aşırı sıcaklıktan dolayı stres oluşur bu sebeple hayvanların yem tüketim oranları düşer iştahsızlık problemleri başlar. Yeterli verim elde edilemez. Kapalı ahırlarda en uygun sıcaklık 10-15 C dir.

• Hayvanların tüketeceği su ahır ortamında daima hazır  bulundurulmalı ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için otomatik suluklar en iyisidir.

• Açık veya yarı açık besi yapılıyorsa soğuk havalarda -10 C ve altındaki şartlarda besleme programına ilave enerji verilmelidir. ( sürüdeki değişimler dikkate alınarak %10-12 ilave yeterli olacaktır.)

Canlı
Ağırlık

Besi Yemi

Saman

Su

250

5

2

Serbest

300

6

2

Serbest

350

7

2.5

Serbest

400

8

3

Serbest

450

9

3

Serbest

500

10

3.5

Serbest

550

11

3.5

Serbest

 

Canlı
Ağırlık

(KG)

TahılBesi Yemi

Arpa
Ezmesi

Saman

Su

200

2.5

3

1

Serbest

250

2.5

4

1

Serbest

300

2

5

1,5

Serbest

350

2

6

1,5

Serbest

400

2

7

2

Serbest

450

2

8

2

Serbest

500

2

9

2.5

Serbest

SIĞIRCILIKTA BESİ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Besi, genetik yapının izin verdiği ölçüde en yüksek düzeyde kaliteli et üretmek üzere hayvanların özel bir beslenme rejimine tabi tutulmasıdır. Diğer bir ifade ile besi, hayvanlarda et verimi ve kalitesini artırmak için uygulanan bir beslenme programıdır. Besicilikte amaç, hayvanların maksimum ekonomik canlı ağırlıklarına en kısa sürede ve en ekonomik biçimde ulaşmalarının sağlanmasıdır. Besicilikte gerek canlı ağırlık artışı ve gerekse yemden yararlanma oranının her ikisine birden “Besi Performansı” denir. Besi performansını etkileyen faktörler; hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı, besi sonu canlı ağırlığı, orijini, kondisyonu, sağlığı ve beslemedir.

Hayvanın ırkı: Bir hayvandan elde edilecek canlı ağırlık kazancı başta hayvanın genetik yapısı ile sınırlıdır. Bu sınıra bakım ve besleme koşulları ile ulaşılabilir. Bakım ve besleme koşuları ne kadar iyi olursa olsun, günlük canlı ağırlık artışı hayvanın genetik yapısıyla ilişkili olur. Bunun tam tersine, hayvanın genetik yapısı çok iyi olsa bile bakım ve besleme iyi değilse yeterli canlı ağırlık artışı sağlanamaz. Yerli ırkların besi kabiliyeti kültür ırklarına göre düşüktür. Ülkemizde besiye alınan hayvanların %65’ ini yerli sığır ırkları, %35’ini ise kültür ırkı ve melezi sığırlar oluşturmaktadır. Yerli sığır ırklarının büyük bir kısmını Doğu Anadolu Kırmızısı, Güney Anadolu Kırmızısı, Yerli Kara ve Boz Irk oluşturur. Bu hayvanlar içerisinde canlı ağırlık kazancı en uygun olanı Doğu Anadolu Kırmızısı’dır. Yerli ırklarımızda günlük canlı ağırlık artışı 700-800 gramı aşmamaktadır. Fakat bu hayvanlar genetik kapasiteleri ölçüsünde beslendiklerinde günlük canlı ağırlık artışı 1000 gram olur. Kültür sığır ırkları arasında en yaygın olanları Holstein, Montafon ve Simental’ dir. Bu hayvanlarda günlük canlı ağırlık artışı 1400-1600 gram arasındadır. Beside yararlanılacak hayvanlar genelde sütçü veya kombine ırkların erkekleridir. Bu hayvanlar etçi ırklardan daha hızlı ve ekonomik olarak istenilen canlı ağırlığa ulaşırlar. Halbuki, etçi ırklar daha yavaş gelişir, ancak son ağırlıkları diğer ırklardan daha yüksek olur.

Cinsiyet: Erkek sığırlar gerek kastre edilmiş ve gerekse dişi sığırlardan daha iyi besi performansına sahiptir. Bunun nedeni cinsiyet hormonlarının besi performansı ve et kalitesi üzerine olan etkisidir. Cinsel olgunluğa ulaşmış erkeklerde testislerden üretilen testesteron ve androjen hormonları anabolizan etkiye sahiptir ve kas gelişimini teşvik ederler. Bu hormonlar, vücutta protein birikimini artırır ve metabolizmayı hızlandırarak büyümeye etki ederler. Erkek hayvan etleri, daha koyu ve daha az yağlıdır. Kastre edilmiş hayvanlarda karkasta yağlanma daha fazladır. Kastre etmenin tek faydası hayvanların uysal olmasıdır. İnek, düve ve kastre edilmiş hayvanların besi performansı erkeklerden daha düşüktür. Erkekler dişilere oranla daha hızlı ve daha fazla canlı ağırlık artışı gösterirler. Ayrıca, erkeklerin besi sonunda ulaştıkları canlı ağırlık miktarı da dişilere göre daha fazladır. Bu nedenle besiye erkek hayvanların alınması önerilir. Dişiler erkeklere göre daha çabuk yağlanırlar. Kısır düveler besiye alınmalıdır. Biri erkek, diğeri dişi olan ikizlerden dişi olanının kısır olma ihtimali çok yüksek olduğu için besiye alınmalıdır.

Yaş: Beside yaş önemli bir faktördür. Besiye alınacak hayvanlar genç olmalıdır. Genç hayvanlar yaşlılara göre daha iyi besi tutarlar. Kârlılığın yüksek olması isteniyorsa hayvanların besi başlangıcında 1 yaşından daha küçük olması şarttır. Büyüme hızının en yüksek olduğu dönem Siyah Alaca ve Esmer danalarda 8-18 ay, yerlilerde ise 15-25 aylar arasıdır. Genç hayvanlar henüz büyümelerini tamamlamadıkları için aldıkları besin maddelerini iskeletlerinin, kaslarının ve organlarının gelişmesinde kullanırlar ve dolayısıyla daha az miktarda yağ depolarlar. Kazandıkları canlı ağırlığın büyük bir kısmını et oluşturur.

Yani, kazanmış oldukları canlı ağırlık su ve proteince zengin olup, az miktarda yağ kapsadığı için enerji içeriği düşüktür. Buna karşılık yaşlı hayvanlar çok miktarda yağ depolarlar ve kazanmış oldukları canlı ağırlık, genç hayvanların tersine enerjice zengin, su ve proteince fakirdir. Bunun sonucu olarak, bir hayvan tarafından kaydedilen canlı ağırlık artışı yağca zenginse, birim canlı ağırlık artışı sağlayabilmek için gerek duyduğu enerji miktarı da fazladır. Buna karşılık protein gereksinimi düşüktür. Kısacası, hayvan yaşlandıkça enerji gereksinimi artmakta ve 1 kg canlı ağırlık artışı elde edilebilmesi için tüketmesi gereken yem miktarı da artmaktadır. Bu da yem değerlendirme sayısının (1 kg canlı ağırlık artışı yapabilmek için tüketilen yem miktarı) artması, yani 1 kg canlı ağırlığın daha fazlaya mal olması demektir. Daha fazla maliyet ise, daha az kazanç demektir. O halde, 1-1,5 yaşın üzerindeki hayvanlarla besi yapıldığında çok dikkatli olunmalı, ancak karlı olunabileceği kanısına varıldığı takdirde besiye alınmalı, belli bir yaşın üzerinde (3-4 yaştan daha büyükler) olanları ise besiye almamalıdır. Aksi takdirde rasyonda maliyeti artıran yağca zengin yemlerin kullanılması, hayvanlarda aşırı yağlanmaya neden olur.

Besi sonu canlı ağırlık: Besinin erken ya da geç bitirilmesi istenmez. Besinin gerekenden daha önce son vermek hem kârlılığı hem de üretimi azaltır. Uygun besi sonu canlı ağırlığına ulaşıldığı halde besiye devam edilmesi, besinin erken bitirilmesinden daha zararlı olabilir. Çünkü ağırlık arttıkça günlük artış düşer, 1 kg canlı ağırlık artışının maliyeti yükselir ve sağlanan artışın büyük bölümü yağ dokusunun artışı şeklinde olur. Kültür ırkı sığırlar için uygun besi sonu ağırlığı 500-550 kg, melezler için 380-450 kg arası kabul edilir.

Orijin: Damızlık değeri yüksek olan boğalardan elde edilen yavruların beside kullanılması gerekir. Bilinen bir kaynaktan temin edilen hayvanların bakım, besleme koşulları, hastalıkları ve diğer yetiştirme problemleri hakkında daha yakın bir bilgi sahibi olunur. Besi danasının anne ve babasının bilinmesi durumunda yavrunun alabileceği canlı
ağırlık artışı daha iyi belirlenebileceğinden yüksek bir besi performansı sağlanabilir.

Kondisyon: Kondisyon denildiğinde, hayvanın gelişme ve besi durumu anlaşılır. Aynı kondisyonlu hayvanlardan vücutları iri olanlar ufak yapılılara göre beside daha hızlı ağırlık artışı sağlarlar.

Sağlık: Besiye alınacak hayvanların sağlık durumları gözden geçirilmelidir. Canlı olmayan, durgun, ince kulaklı, göz akları sarı olan hayvanlar hastalıklı ve besiye elverişli olmayan hayvanlardır. Besiye alınan hayvanların vücut yapısının da besideki ağırlık artışına önemli bir etkisi vardır. Genellikle derin, geniş ve uzun gövdeli, küçük başlı, kısa
boyunlu, geniş ve düz sırtlı, geniş ve uzun sağrılı hayvanlar besiye elverişlidir. Buna karşılık uzun bacaklı, dar gövdeli, keskin sırtlı, dar ve kısa sağrılı, kalın derili, uzun boyunlu, iri başlı hayvanların besiye alınması bir fayda sağlamaz. Besiye alınacak hayvanlar, iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmış ve gerekli aşılamaları yapılmış olması gerekir. Buzağılık döneminde iyi bir bakım besleme geçirmiş, iskelet çatısı kurulmuş, ancak daha sonra hastalık dışı nedenlerle (açlık, bakımsızlık, stres vb.) cılız kalmış hayvanlar ile başarılı bir besi yapılır. Bu hayvanlara besi öncesinde gerekli şartlar sağlanıp beslendiklerinde, yaşıtlarına göre daha hızlı besi performansı sağlarlar ve böylece aralarındaki canlı ağırlık farkını en kısa sürede kapatırlar. Ayrıca, bu hayvanlar cılız ve hafif olduğundan ucuza satın alınırlar. Tükettikleri yemin az bir kısmını yaşama payı, daha fazlasını ise canlı ağırlık artışı için harcarlar.

Besleme: Hayvancılıkta giderlerin yaklaşık % 70-90’nını yem giderleri oluşturmaktadır.

Hayvanlardan beklenen yararın sağlanabilmesi için hayvanlara bir günde verilecek olan yemin, hayvanın ihtiyacı olan besin maddelerini karşılaması gerekir. Bunun için,
hayvanın ihtiyaç duyduğu besin maddeleri ile yemin besin maddeleri içeriği ve hayvanın günlük yem tüketim kapasitesinin bilinmesi gerekir. Bir besi sığırının günlük yem tüketimi, yemin su içeriğine bağlı olarak değişir. Bu yüzden tüketim miktarı, kuru madde cinsinden ifade edilir.

Örneğin, yeşil çayır otunun kuru maddesi % 20 iken, kuru çayır otunda bu değer % 87, samanda % 90, arpada % 87 civarındadır. Bir besi tosunu günde canlı ağırlığının yaklaşık
% 2,5’una eşdeğer ağırlıkta kuru madde tüketir. Örneğin, 200 kg ağırlığındaki bir besi sığırı 5 kg kuru madde tüketirken, 500 kg ağırlığındaki bir hayvan için bu değer yaklaşık 12,5 kg’dır.

Besideki sığırların beslenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Besi sığırlarının dikkate alınması gereken ilk ihtiyaçları enerjidir. Genellikle, enerji düzeyi yüksek rasyonlardan daha iyi sonuç alınmaktadır. Besi sığırlarının enerji ihtiyaçları, ağırlıkları arttıkça yükselir. Protein düzeyi, genç hayvanlar için önemlidir.

Besi hayvanlarının mineral madde ve vitamin ihtiyaçları, bunları üreten firmaların ürünlerindeki dozlara uyularak karşılanabilir. Buna ek bir önlem olarak, yemliklerde sürekli kaya tuzu veya yalama taşı bulundurmak yararlı olur.

Fiyatı ve teminindeki güçlük nedeniyle, genellikle beside kuru ot veya kuru yonca kullanılamaz. Bu yüzden besideki hayvanlara A, D ve E vitamini takviyesi yapılmalıdır. Bu vitaminler yeme katılmamış ise, hayvanlara enjekte edilerek verilebilir.

Besi sığırlarına şeker pancarı posası ve silaj gibi yemler verilmiyor ise, hayvan başına günde 1-2 kg saman vermek gerekir. Daha fazla saman vermek, yem tüketimini azaltacağı için istenmez. Daha az verilmesi durumunda ise sindirim problemlerine yol açabilir.

Besideki hayvanların önünde sürekli temiz su bulunmalıdır. Günde iki ya da üç öğün su vermek, hem işgücü ihtiyacını artırır hem de hayvanların yeterli suyu içmelerine engel olabilir.

Bir besi sığırının günlük su tüketimi, ahır sıcaklığına ve hayvanın ağırlığına bağlı olarak değişir. Hayvan başına günde ortalama 40-50 litre su sağlamaya çalışılmalıdır.

Beside kuru pancar posası kullanılacak ise, posanın yedirilmeden 24 saat önce su ile ıslatılması gerekir. Pancar posası mineral madde, vitamin ve protein bakımından oldukça fakirdir. Rasyon hazırlanırken bu eksiklikler dikkate alınmalıdır.

Dane yemler, mümkünse kırılarak değil ezilerek yedirilmelidir.

6.5. Fizibilite Parametreleri

PİYASA ETÜTÜ VE TEKNİK ANALİZ

Bu fizibilite raporu hazırlanırken piyasadaki aşağıda belirtilen fiyatlar baz alınmıştır.

A – KESİF YEM FİYATI

0,5 – 0,6TL / Kğ

B – KABA YEM FİYATI

0,015 TL / Kğ

C – SİLAJ FİYATI

0,015 TL / Kğ

D – ET – KARKAS FİYATI

14 TL / Kğ

E – DEVLET DESTEKLEMESİ

1,5 TL / Kğ ( Karkas )

F – BESİLİK DANA FİYATI

1.000- 1.300 TL / ADET

150 Baş kapasiteli besi çiftliğinde ahırlar, yarı açık sistem olarak dizayn edilecektir ve yatırım tablosunda verilen kurulum fiyatları anahtar teslimi olarak hesaplanmıştır.

İşletme kendi yem ihtiyacını kendi arazilerinde üreteceğinden dolayı işletmenin yılsonundaki net karı bu fizibilite de belirtilen orandan daha yüksek çıkacaktır.

İşletme besiye alacağı hayvanları sütten kesilmiş erkek danaları toplayarak 12 aylık bir sürede besiye tabi tutacaktır. İşletme sahibi mera imkanlarını kullanarak daha karlı bir üretime kavuşacaktır.

Besi sığırcılığında hedef hayvan başına günlük 1.150 gr canlı ağırlık artışı şeklinde planlanmaktadır. Karkas randımanı bu beside en az %50 olacağından besi sonu ortalama 250 kg karkas et elde edilmiş olacaktır.

İşletme sahibi hayvan satışlarını kurban bayramına denk getirdiği zaman işletmenin karlılık oranı yaklaşık %10 – 20 oranında artış gösterecektir.

Ülkemizde son yıllarda kırmızı et açığı (ihtiyacı) çok fazla olduğundan bu tarz besi işletmelerinin kurulması, ülke ekonomisine de çok fazla katkı sağlayacaktır. 

1.1-SÜRÜ PROJEKSİYONU VARSAYIMLAR

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ SÜRÜ PROJEKSİYONU

 

CİNSİ

YILLAR

 

1

2

3

4

5

6

7

Erkek Dana

150

150

150

150

150

150

150

TOPLAM SÜRÜ

150

150

150

150

150

150

150

Reformasyon Oranları:

Sığır

Reformasyon
Oranı

1.
Yıl

0%

2.
Yıl

0%

3.
Yıl

1,66%

4.
Yıl

1,66%

5.
Yıl

3,33%

6.
Yıl

3,33%

7.
Yıl

3,33%

8.
Yıl

3,33%

 Amortisman Oranları:

 

AMORTİSMAN
ORANI ( %)

İNŞAAT

5%

MAKİNE

15%

SIĞIR

15%

 Destek Pirimleri:

Hayvan Başına Destekleme: 225 tl /baş

Yem Fiyatları:

YEM
ADI

YEM
FİYAT (TL/TON)

KABA YEM

Kuru Yonca

280

SİLAJ

Silajlık Mısır

110,08

KABA YEM

Saman

143,11

KABA YEM

Fiğ – Yulaf Otu

220,16

KABA YEM

Soya Kabuğu

260

SİLAJ

Fiğ – Yulaf Silajı

130,1

DİĞER

Dane Mısır

440,32

KESİF YEM

Süper Süt Yemi

540

DİĞER

Glüten 67

1.050

DİĞER

Premix

944

DİĞER

NaHCO3

750

DİĞER

Kuru Dönem Premix

959

DİĞER

Trans Dönem Premix

653

DİĞER

By-Pass Yağ

2.010

DİĞER

PTK

400,29

DİĞER

Kuru Dönem Yemi

781

DİĞER

Düve Yemi

527

DİĞER

Buzağı Büyütme

540

DİĞER

Buzağı Başlangıç

557

DİĞER

Buzağı Maması

3.702,72

DİĞER

Süt

750

 

 

 

 

 

 

 

BUZAĞI 0-2
AYLIK

 

 

BUZAĞI 3-6
AYLIK ERKEK

 

 

Miktar (kğ)

 

 

 

Miktar (kğ)

 

Kaba
Yem

0,3

 

 

Kaba
Yem

1,8

 

Silaj

 

 

Silaj

2,61

 

Kesif
Yem

 

 

Kesif
Yem

 

Diğer

0,95

 

 

Diğer

1,3

 

Toplam

1,25

 

 

Toplam

5,71

 

 

Tutarı
(tl)

 

 

 

Tutarı
(tl)

 

Kaba
Yem

0,08

 

 

Kaba
Yem

0,5

 

Silaj

 

 

Silaj

0,29

 

Kesif
Yem

 

 

Kesif
Yem

 

Diğer

1,94

 

 

Diğer

0,66

 

Toplam

2,03

 

 

Toplam

1,45

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – 15 AYLIK
DÜVE

 

16 – 18 AYLIK
DÜVE

 

19 – 24 AYLIK
DÜVE

 

Miktar (kğ)

 

 

Miktar (kğ)

 

 

Miktar (kğ)

Kaba
Yem

6,5

 

Kaba
Yem

6,5

 

Kaba
Yem

6,5

Silaj

17,02

 

Silaj

17,02

 

Silaj

17,02

Kesif
Yem

 

Kesif
Yem

 

Kesif
Yem

Diğer

1,24

 

Diğer

1,24

 

Diğer

1,24

Toplam

24,76

 

Toplam

24,76

 

Toplam

24,76

 

Tutarı
(tl)

 

 

Tutarı
(tl)

 

 

Tutarı
(tl)

Kaba
Yem

1,45

 

Kaba
Yem

1,45

 

Kaba
Yem

1,45

Silaj

2,01

 

Silaj

2,01

 

Silaj

2,01

Kesif
Yem

 

Kesif
Yem

 

Kesif
Yem

Diğer

0,71

 

Diğer

0,71

 

Diğer

0,71

Toplam

4,18

 

Toplam

4,18

 

Toplam

4,18

6.5. Hayvanların Günlük YemTüketimleri

BESİ HAYVANLARINDA YEM TÜKETİM TABLOSU

YEM CİNSİ

HAYVAN BAŞI

YILLIK TÜKETİM ( KĞ)

KESİF
YEM TÜKETİMİ

1.530

KABA
YEM TÜKETİMİ

843

SİLAJ
TÜKETİMİ

615

6.6. Gider Tablosu (1-7 yıllık)

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 1. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.200

180.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,2

25.290

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,5

114.750

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

1.800

21.600

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.200

10.800

Yönetim
Gideri

1

10.000

10.000

SABİT YATIRIM GİDERLERİ

 

150
Baş Besi Ahırı

1

250.000

250.000

Bakıcı
Evi

2

27.500

55.000

Hayvan
İndirme Bindirme Rampası

1

2.000

2.000

Trafo

1

25.000

25.000

Traktör

1

30.000

30.000

Römork

2

3.500

7.000

Silaj
Çukuru

2

1.500

3.000

Jenaratör

1

3.000

3.000

Yardımcı
Malzemeler

1

10.000

10.000

Etüt Proje Gideri

10.000

Arazi düzenleme gideri

30.000

1. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

847.878 TL

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 2. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.200

180.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,2

25.290

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,5

114.750

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

1.800

21.600

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.200

10.800

Yönetim
Gideri

1

10.000

10.000

2. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

422.878 TL

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 3. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.200

180.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,25

31.613

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,55

126.225

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

2.000

24.000

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.200

10.800

Tamir
Bakım Gideri

1

5.000

5.000

Yönetim
Gideri

1

10.000

10.000

3. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

448.075 TL

 

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 4. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.300

195.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,25

31.613

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,55

126.225

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

2.000

24.000

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.300

11.700

Tamir
Bakım Gideri

1

5.000

5.000

Yönetim
Gideri

1

10.000

10.000

Hayvan
Kaybı Gideri

5

1.300

6.500

4. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

476.798 TL

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 5. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.300

195.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,3

37.935

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,6

137.700

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

2.000

24.000

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.300

11.700

Tamir
Bakım Gideri

1

5.000

5.000

Yönetim
Gideri

1

10.000

10.000

Hayvan
Kaybı Gideri

5

1.300

6.500

5. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

488.273 TL

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 6. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.300

195.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,15

13.838

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,3

37.935

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,6

137.700

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

2.000

24.000

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.300

11.700

Tamir
Bakım Gideri

1

5.000

5.000

Yönetim
Gideri

1

15.000

15.000

Hayvan
Kaybı Gideri

10

1.300

13.000

6. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

499.773 TL

 

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ 7. YIL GİDER TABLOSU

GİDER KALEMİ

ADET

BİRİM FİYAT

TUTARI ( TL )

 

Erkek
Dana Alımı

150

1.300

195.000

Hayvan
Nakliyesi

150

66.75

10.000

Hayvanların
Silaj Tüketimi

150

0,2

18.450

Hayvanların
Kuru Ot Tüketimi

150

0,3

37.935

Hayvanların
Kesif Yem Tüketimi

150

0,6

137.700

İşçilik
(1 Aile, SSK Dahil) İşçilik Gideri

1

2.000

24.000

Elektrik,
Yakıt, Isıtma Gideri

1

12.000

12.000

Teknik
Eleman Gideri

1

1.800

21.600

Aşı,
İlaç Gideri

150

20

3.000

Hayvan
Sigortası Gideri

150

1.300

11.700

Tamir
Bakım Gideri

1

5.000

5.000

Yönetim
Gideri

1

15.000

15.000

Hayvan
Kaybı Gideri

10

1.300

13.000

7. YIL TOPLAM İŞLETME GİDERİ

504.385 TL

6.7. Gelir Tablosu ( 1-7 yıllık )

150 BAŞ BESİ ÇİFTLİĞİ GELİR TABLOSU

 

GELİR KALEMLERİ

YILLAR

 

1

2

3

4

5

6

7

Dana
Satış Geliri

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

637.500

Devlet
Desteklemeleri

56.250

56.250

56.250

56.250

56.250

56.250

56.250

Sigorta
Desteği

0

0

0

4.550

4.550

9.100

9.100

TOPLAM GELİR

656.250

656.250

656.250

660.800

660.800

665.350

702.850

VII

YATIRIM TUTARI

7.1. Sabit Yatırım Tutarı

7.1.1. Etüt Proje ve Müşavirlik Giderleri

Düzenlenen bu projenin ön etütlerinin yapılması ile proje ve fizibilite raporlarının hazırlanması ve yatırım aşamasında müşavirlik hizmetleri için toplam olarak 10.000 TL harcama öngörülmüştür.

7.1.2. Arazi Bedeli

Tesisin kurulacağı arazi yatırımcının kendisine ait tapulu arazi olduğundan dolayı projede arazi bedeli ön görülmemiştir.

7.1.3. Arazi Düzenleme ve İç Yollar

Arazi düzenleme ve iç bağlantı yollarının yapılması için 30.000 TL harcama öngörülmüştür.

Bir cevap yazın