150 Baş Kapasiteli Besi Sığırcılığı Fizibilite Raporu

150 BAŞ KAPASİTELİ BESİ SIĞIRCILIĞI FİZİBİLİTE RAPORU

BÖLÜM I
PROJENİN ÖZETİ

1.1. Projenin Adı                              : Besi Sığırcılığı İşletmesi
1.2. Yatırımcı Kuruluş / Kişi           :
1.3. Kuruluş Yeri                               :
1.4. Yatırım Türü                              : Besi Sığırcılığı Tesisi
1.5. Projenin Kapasitesi                  : Besi Sığırcılığı : 150 Baş
1.6. Yatırımın Temrin Planı
1.6.1. Başlama Tarihi  :
1.6.2. Bitiş Tarihi           :
1.7. Elektrik Gücü (Kw)                 :
1.8. İstihdama Katkısı                     : 2 Kişi
1.9. Yatırım Tutarı
1.9.1. Sabit Yatırım Tutarı         : 847.878 TL
1.9.2. İşletme Sermayesi         :-
1.9.3. Toplam Yatırım : 847.878 TL
1.10. Projenin Finansmanı
1.10.1. Öz Kaynak (%50)             : 423.939  TL
1.10.2. IPARD (%50)                     : 423.939  TL
1.10.3. Toplam Finansman        : 847.878  TL
1.11. Projenin Gelir ve Giderleri

BÖLÜM II

GENEL BİLGİLER

2.1. PROJENİN GEREKÇESİ

Ekonomik ve toplumsal birçok objektif gerekçe, tarımı Türkiye için vazgeçilmez kılmaktadır. Çünkü satılabilir sanayi ürünleri üretmek durumunda olan Türkiye, bu oluşumu büyük ölçüde tarımdan sağlayacağı girdilerle, hammaddelerle sağlamak zorundadır. Genel olarak imalat sanayimiz büyük ölçüde tarıma bağlıdır. Bunun yanında özellikle hayvansal besinler yönünden son yıllarda yetersizlik içinde bulunan Türkiye toplumunun sağlıklı geleceği için, hayvancılık sektörü üretimine muhtaç durumdadır. Bugün et ve süt dahil olmak üzere hayvansal besin tüketimi bakımından çağdaş ölçütlerin çok gerisinde bulunan toplumumuz, Avrupa ülkeleri tüketiminin 1/3’ü kadardır.
Türkiye arazi büyüklüğü bakımından Rusya’dan sonra Avrupa’da en büyük toprak büyüklüğüne sahiptir. Bu verimli ve geniş topraklarda çok çeşitli tarımsal üretim yapılabilecek durumdadır. Ayrıca ülkenin coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir hayvan varlığının oluşmasına neden olmaktadır.
Dünyada mevcut ülkelerden, gıda maddeleri konusunda kendine yeterli olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye’dir. Son yıllarda bazı gıda maddelerinin ithal edildiği görülmekte ise de, ithal edilen ürünler genelde lüks tüketim maddeleridir. İthal edilen hayvansal gıda maddeleri hatalı politikalara dayanmakta ve hazırlanan bu projenin ne denli önemli ve gerçekçi olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye hayvan varlığı itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde birinci ve Dünya ülkeleri arasında ise yedinci sırada yer almaktadır. Ancak verim yönünden ise oldukça geri sıralarda yer almaktadır.
Dünya ülkelerini gittikçe ciddileşen bir ölçüde tehdit etmeye başlayan gıda krizine rağmen, Türkiye sahip olduğu büyük potansiyelini henüz tam anlamıyla kullanamamaktadır.

2.2. PROJENİN PLAN PROGRAMLARLA İLİŞKİSİ

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Hayvancılık özel ihtisas komisyonu raporunda yer verilen Tarım Stratejisi belgesinde hayvancılık alanında sektörün vizyonunun; “Ülke kaynaklarını etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, ürün çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir hayvansal üretim yapan bir Hayvancılık Sektörü”  ifadesiyle ortaya konması büyük bir önem arz etmektedir. Yine aynı belgenin stratejik amaçlar başlığı adı altında aşağıda belirtilen tespitler yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye dayalı üretim artışı ile gıda güvenliği ve gıda güvencesinin sağlanması,
· Üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması, üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı tedbirlerin uygulamaya konulması yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesi,
· Tarımsal pazarlama alt yapısının iyileştirilmesi ve üreticilerin pazara erişim düzeylerinin artırılması, tarım sanayi entegrasyonunun geliştirilmesi, işleme sanayinin rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temin edilmesi ile tüketici tercihlerinin karşılanması amacına yönelik tedbirlerin alınması,
· Üreticilerin katılımını ve sorumluluğunu esas alan ve doğrudan üreticilere finansman sağlayan yaklaşıma dayalı kırsal kalkınma projelerinin oluşturulması ve söz konusu projelerin kırsal yaşam şartlarını iyileştirecek biçimde uygulanması,
· Kamudan bağımsız bir yapıda üreticilere, üretimden pazarlamaya kadar olan safhalarda hizmet vermek üzere; kar amacı gütmeyen Tarımsal Üretici Birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi ile tarımsal nitelikli diğer üretici örgütlerinin geliştirilmesi, söz konusu örgütlerde denetimin özerkleştirilmesi, temel stratejik amaçlardır.
Özet olarak; planlı dönemlerde de gelinen noktada temel besinlerin en önemlileri olan hayvansal ürünler (özellikle et ve süt) üretimimiz yetersizdir. Bu ürünlerde dışa bağımlılık giderek artmaktadır. 2010 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın et ve süt ithalatına izin vermesi bunun en çarpıcı örneğidir.

2.3.YATIRIMCI HAKKINDA GENEL BİLGİ

2.4. PROJEYİ HAZIRLAYAN

BülentBOYALIOĞLU
ZiraatMühendisi
Tel:
e-mail:

BÖLÜM III PİYASA ETÜDÜ

3.1. ÜRÜNLER

Hazırlanan bu proje ile üretilecek ürünler; kasaplık besi hayvanı, dolayısıyla ettir. Bu ürünlerden önemli olmaları nedeni ile et ve süt üretimi kısaca incelenmiştir.

3.1.1. ET ÜRETİMİ

3.1.1.1. ETİN BESİN DEĞERİ

İnsan beslenmesinde etin önemli bir değeri vardır. Ortalama olarak bir kişinin günlük protein ihtiyacı 70gr/gün’dür. Bu ihtiyacın en az %40 – 50’lik kısmının hayvansal proteinlerle karşılanması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler Sağlık Komitesi’nin yaptığı hesaplamalara göre yetişkin bireylerin günlük protein ihtiyaçları, bireylerin ağırlıklarının her kilosu için bir gramdır. Verilen bu miktar kişinin alması gereken protein minimum protein miktarı olarak kabul edilmiş olup, bu oranın en az 1/3’ünün et, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal protein bakımından zengin olan gıdalardan alınması öngörülmektedir.
Etin yapısı proteinden başka diğer bazı önemli elemanları da kapsamaktadır. Et cinslerinin kimyasal birleşimleri aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu