100 Başlık Süt Sığırcılığı İşletmesi Ön Fizibilite Çalışması

Genel Teknik kabullere göre yapılan “Sürü Projeksiyonu” çalışmasına göre, 100 adet damızlık düve ile başlanılan sürü yönetimi sonucunda 2. yıldan itibaren sürü döngüsü oluşacaktır (sağmallar, kurudakiler, düveler, dişi ve erkek buzağılar, besidekiler vs.). Modern süt sığırı işletmelerinde en önemli unsur süt ve döl verimidir. Maksimum süt ve yılda 1 yavru hedeflenmelidir. Bu bilgiler ışığında fizibilite hazırlanırken, çiftlik dizaynını gelecek yılları da düşünerek yapmak gerekmektedir. İnşaat giderleri ön fizibilite çalışmasına dahil değildir.

GEREKLİ KAPALI ve AÇIK ALANLAR:

Barınak . 42 x 27 = 1.134 m2    (Kapalı Ahır) . %10 fire ile her gebe düveden 1 yavru alındığı düşünülürse 90 buzağı doğar. Bu buzağıların % 50 dişi %50 erkek doğdukları varsayılırsa toplamda 90 hayvanlık bir alan sağmallar dışında tutulmalıdır. Sağmal, kurudakiler ve düveler aynı kapalı ahırda, karşılıklı olarak birbirlerinden ayrı olarak bulunmalıdır. Yemleme esnasında tasarruf sağlanır. Bu sayı 90 yerine, bazen hayvanların ikiz doğurmaları sebebiyle 100 olarak tahmin edilir.

Yem Depoları ve Diğer Alanlar:

Alanlar

m2

Konsantre Yem Deposu

291

Kaba Yem Deposu

233

Silaj Çukuru (Silo)

818

Malzeme Deposu

48

Doğum Locaları (2 adet)

20

Revir-Tırnak Bakım-Travay

20

Sağımhane

83

Gübre Çukuru

347

Gezinme Alanları

1897

Toplam Yol Alanı

3055

Bahçe

162

Çiftlik Evi

81

İdari Bina

49

TOPLAM

7.104

TOPLAM GEREKLİ ALAN

8.238  m2

DAMIZLIK HAYVANLAR: 
     . 100 x 6000 TL = 600.000 TL
      Damızlık hayvanlar, sağlık kontrolleri yapılmış, pedigrili, aşıları yapılmış,  Meme yapısı düzgün, tüyler parlak ve düzgün, cidago yüksek, kafa narin ve küçük Yapılı olmalıdır. Hayvan temininde modern işletmeler tercih edilmelidir.
Not: 4500-5500 TL civarında hayvan temin etmek de mümkündür ancak bu fizibilite  çalışmasında fiyatı 6000 TL olan güvenilir hayvanlar tercih edilmiştir.

ALET-EKİPMAN:

Makine – Ekipman

TL

Otomatik Süt Sağım Sistemi (5 x 2)

25.000-96.000 *

Yem Öğütme Makinesi

1.400

Yem  Karıştırma Makinesi (6 metreküp)

26.000

Şamandıralı Suluk (4 adet)

3.640

Otomatik Kaşınma Fırçası (4 adet)

5.800

Yemleme Kilit Sistemi (100 Baş için)

12.500

Buzağı Kulübesi (20 adet)

9000

Sabit Yem Karıştırıcı (isteğe bağlı)

20.000

Yatalık Sistemleri (100 Baş için)

14.000

Süt Soğutma Tankı (5 ton)

14.700

Otomatik Gübre Sıyırıcı (4 adet)

40.000

Traktör

40.000

Yatak Demirleri (100 Baş için)

15.500

Kauçuk Yatak (100 Baş için)

14.000

Gübre Pompası (Kıyıcılı-Karıştırıcılı)

14.000

TOPLAM

 291,040TL

                  *96.000 TL olan sağım sistemi tam otomatik ve bilgisayar destekli olan sistemdir. Toplam makine-ekipman maliyeti hesaplanırken, otomatik süt sağım sistemi fiyatlarının ortalaması alınmıştır.
Açıklama:
Ön etüt çalışması genel-güncel ortalama piyasa fiyatlarına göre oluşturulmuştur. Amaç yatırımcıya gerek yatırım sahası gerekse finansal büyüklük açısından bir fikir sunmaktır.
Yatırım kararı ve bunu takiben yatırım yerinin belirlenmesi sonrasında; inşaat projelendirme çalışmaları tamamlanacak,  detaylı “Sürü Projeksiyonu” çalışması yapılacak, Süt Sığırcılığı Genel Teknik Kabulleri’ne göre yatırımın mali yapısı ortaya konacaktır.
Hazırlanacak olan “Yatırım Projesi Fizibilite Raporu” gerek yatırımcı gerekse finansman sağlayıcı taraflara ışık tutacak ekonomik, teknik ve mali analizleri içerecektir.

TOPLAM MALİYET

891,040 TL

Not: Toplam maliyet inşaat ve arazi giderlerini içermemektedir.

                                
YEM MALİYETİ: 
1 Sağmal için: 600 Kg, % 3,2 yağlı,  % 3,8 Proteinli, % 5 Laktozlu 30 Lt süt için hazırlanmıştır.

MİKTAR  ( Kg)

YEM

TL

20

Mısır Silajı

2.0

4

Yonca Kuru Otu

1,04

1

Razmol

0,380

2

Mısır Kırılmış Kuru

0,920

1

Kepek

0,300

2

Soya Küspesi

1,520

0,1

Vitamin Premix

0,60

0,1

Dikalsiyumfosfat ( DCP)

0,70

30,2

TOPLAMLAR

7,46 TL

. Hayvanın bir kuru madde tüketme kapasitesi vardır. Yüksek süt verimi olduğunda (40-45 lt) normal yemlerle gerekli enerji ve protein ihtiyacı, hayvanın tüketme sınırlarını aşmaktadır. Kağıt üzerinde rasyon tutsa dahi hayvan bu yemin hepsini tüketemediği için istenilen verim alınamamaktadır. Yüksek süt verimi için by-pass yağ ve by-pass protein kaynakları kullanılmak zorundadır. Bu hammaddeler de maliyeti yükseltecektir. Ancak verim artacağından dolayı 1 lt sütün maliyeti de düşecektir. Yukarıdaki rasyon örneği 25-30 lt süt veren bir hayvanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek niteliktedir. By-pass yağ ve proteine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle bu rasyonun maliyeti, yüksek verimliye göre düşüktür. Bu rasyonun sadece sağmallar için hazırlandığı unutulmamalıdır. Sürü içinde düveler, buzağılar, besi için ayrılan erkekler de bulunmaktadır. Örneğin düvelerin yem maliyeti oldukça düşüktür.(sadece kaba yem ve az miktarda düve konsantre yemi ile beslenebilirler) . Kuru dönemin 1.yarısında bulunan inekler sadece kaba yeme dayalı beslenebilirler.

SÜT MALİYETİ ve GELİRİ: 

. 1 Litre sütün yem maliyeti              :  7,46 TL / 30 lt süt = 0.248 TL
1 Litre çiğ süt satış fiyatı (% 3,5 yağlı) : 0.75 TL (kaliteli süt 0,85-1 TL’ye de satılabilir)
. Hayvan başına süt geliri                  :30 lt çiğ süt X 0.75 TL = 22,5 TL
. Hayvan Başına Sütten Kazanç:
22,5 TL (sütten gelen gelir) – 7,46 TL (yem maliyeti) = 15.04 TL (Hayvan Başına Gelir)
Yem maliyeti toplam maliyetin % 60’ ı kabul edilir Bu veri ışığında ;
    7.46 x 0.60 =12.1 TL / Hayvan Başsına Toplam Gider

Ek-1 
SÜRÜ YÖNETİMİ (100 Baş Sağmalı Olan Bir Sürü Örneği):
Koordinasyon:

Yetişkin inek sayısı

119

Buzağılama aralığı

380

İneklerin kuruda kalma süresi

60

Buzağı kayıp

7%

24 aydan küçük düve yenileme

2%

Yetişkin inek yenileme

5%

Sağmal inek sayısı

100

Kurudaki inek sayısı

19

Buzağılama sayısı / ay

10

Dişi

Erkek

İnekler

119

Yeni doğmuş buzağı ( canlı )ay

4

4

Sürü Gelişimi

Dişi

Erkek

Buzağı  1-10 gün

2

2

Buzağı  10-60 gün

7

7

Buzağı 60 gün – 6 ay

18

18

Buzağı 6 – 9 ay

13

13

Buzağı 9 – 12 ay

13

13

Düve-Dana 12-15 ay

13

13

Düve Tosun 15 18 ay

13

13

Düve 18 – 21 ay

13

Düve 21 – 24 ay

13

Düve 24 – 25 ay

4

Toplam genç hayvan

105

80

Genç Hayvan Kilit Demiri İhtiyacı

44

Toplam süt içen buzağı erkek dişi

18

Toplam süt içmeyen dişi

96

Toplam süt içmeyen erkek

71

Tüm sağılmayan hayvan sayısı ( dişi + erkek ) projeksiyonu

185

Genel toplam hayvan sayısı

304

Sürüye heryıl katılan düve

52

Sürüden heryıl ayrılan sağmal inek

6

Sürüden heryıl satılan damızlık düve

46

Her yıl satılan besi hayvanı

53

3 Yorum

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu